Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mongtinh
#748967 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO EXIMBANK
LUAÄN VAÊN THAÏC SYÕ

TRAÀN MINH KHOA

Trang 2/92
1.5.1. Kinh nghieäm taêng toác phaùt trieån cuûa Bank of China nhôø thu huùt
nguoàn löïc nöôùc ngoaøi---------------------------------------------------------24
1.5.2. Kinh nghieäm taêng tröôûng nhôø thu huùt voán vaø coâng ngheä quaûn lyù
cuûa Ngaân haøng Saøi Goøn Thöông Tín (Sacombank)-----------------------25
1.5.3. Baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra cho Eximbank trong giai ñoaïn sau
chaán chænh cuûng coá -----------------------------------------------------------26
1.6. Toùm taét chöông 1 --------------------------------------------------------28
CHÖÔNG 2. THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA EXIMBANK29
2.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån - hoaït ñoäng kinh doanh - haï taàng cô
sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa eximbank------------------------------------------29
2.1.1. Lòch söû hình thaønh - phaùt trieån cuûa Vietnam Eximbank ----------29
2.1.2. Cô caáu toå chöùc nhaân söï:----------------------------------------------30
2.1.3. Chöùc naêng vaø nghieäp vuï chính cuûa Eximbank --------------------31
2.1.4. Haï taàng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa Eximbank -------------------33
2.2. Moät soá ñieåm löu yù trong lòch söû phaùt trieån cuûa Eximbank -----------34
2.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank --------------------36
2.3.1. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 1990 - 2000 ---------36
2.3.2. Thöïc traïng hoaït ñoäng Eximbank giai ñoaïn 2001-2005----------38
2.3.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa Eximbank ñeán 31/08/2006 -----------45
2.4. Phaân tích caùc nhaân toá cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi taùc ñoäng ñeán hoaït
ñoäng kinh doanh cuûa Eximbank ---------------------------------------------47
2.4.1. Moâi tröôøng kinh teá - chính trò-----------------------------------------47
2.4.2. Moâi tröôøng phaùp lyù ----------------------------------------------------51
2.4.3. Moâi tröôøng vaên hoùa xaõ hoäi--------------------------------------------51
2.4.4. Moâi tröôøng coâng ngheä-------------------------------------------------52
2.4.5. Moâi tröôøng nhaân löïc ---------------------------------------------------53
2.4.6. Moâi tröôøng ngaønh ngaân haøng vaø chính saùch tieàn teä - tín duïng --54
Hiểu được chiến lược va vận dụng hiệu quả vào thực tiễn hoạt động sản . xuất kinh doanh đòi hỏi các nhà quản trị, những người chủ doanh nghiệp phải . hiểu rõ,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement