Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By muonmaucuocsong_3000
#748678 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 4
CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH-TM THẾ KỶ.................... 6
1. Thông tin chung về Công ty ............................................................................................... 6
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty................................................................................................ 9
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Thế Kỷ giai đoạn 2006 -
2010....................................................................................................................................... 14
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH
TM THẾ KỶ.......................................................................................................................... 18
1. Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác thù lao lao động của công ty TNHH-TM Thế Kỷ...... 18
2. Phân tích công tác thù lao lao động của công ty TNHH-TM Thế Kỷ.................................. 30
3. Đánh giá chung công tác thù lao lao động của công ty TNHH-TM Thế Kỷ........................ 47
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI
CÔNG TY TNHH-TM THẾ KỶ............................................................................................ 52
1. Định hƣớng phát triển của Công ty..................................................................................... 52
2. Các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác thù lao lao động ở Công ty TNHH-TM Thế
Kỷ.......................................................................................................................................... 55
KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................................... 65 Trong thời kì cạnh tranh khốc liệt nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ cạnh
tranh về các yếu tố đầu ra nhƣ hàng hóa, dịch vụ… mà thị trƣờng các yếu tố đầu vào
cũng có sự cạnh tranh khốc liệt. Hơn nữa, để tồn tại mỗi doanh nghiệp cần tìm cho
mình những lợi thế cạnh tranh đặc biệt, doanh nghiệp đạt đƣợc lợi thế cạnh tranh và biết
phát huy tận dụng thì sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Một trong những lợi thế mà các
doanh nghiệp có thể đạt đƣợc đó là lợi thế về nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực là một
yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn đến sự thành công của công ty.
Khai thác hiệu quả nguồn lực con ngƣời sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị
trƣờng. Do đó, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để có đƣợc lợi thế
về nguồn nhân lực? Làm thế nào để thu hút và giữ chân những lao động có chất lƣợng
cho doanh nghiệp mình?
Qua quá trình học tập và tìm hiểu em nhận thấy rằng hệ thống thù lao tốt, hợp lí là
yếu tố quan trọng nhất để thu hút và giữ chân đƣợc lao động giỏi. Do vậy, qua quá trình
thực tập tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ, với những hiểu biết nhất định về hoạt động
nhân sự của công ty, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thù lao lao
động tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ” với mong muốn áp dụng những kiến thức đã học
vào vận hành trong thực tế, hoàn thiện hệ thống thù lao cho công ty. Do thời gian thực
tập và thời gian làm chuyên đề hơi gấp rút cũng nhƣ sự hiểu biết còn hạn hẹp nên không
tránh khỏi những thiếu sót. Em hy vọng sẽ nhận đƣợc sự chỉ bảo và góp ý tận tình của
thầy.
2. Mục tiêu viết đề tài
Thông qua chuyên đề này, em muốn làm rõ hệ thống thù lao của công ty trả cho
ngƣời lao động, từ đó tìm ra ƣu điểm, nhƣợc điểm và tìm ra giải pháp để hoàn thiện,
khắc phục những nhƣợc điểm của hệ thống thù lao lao động tại công ty, để có thể thu hút
và tạo lập một nguồn nhân lực có chất lƣợng cho công ty. 3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ.
Về thời gian: từ năm 2005 đến nay.
4. Kết cấu đề tài
Đề tài đƣợc chia thành 3 chƣơng lớn:
Chƣơng 1: Giới thiệu khái quát về công ty TNHH-TM Thế Kỷ.
Chƣơng 2: Thực trạng công tác thù lao lao động tại công ty TNHH-TM Thế Kỷ.
Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao dộng tại công ty
TNHH-TM Thế Kỷ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phamthuy200
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1042332 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement