Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By angel_sun1996
#748045 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN VIỆT NAM
§Ò tµi nghiªn cøu khoa häc
trang
2
Lêi më ®Çu
Vµo nh÷ng thËp niªn cuèi thÕ kØ XX, xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ ®· ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ, thu hót sù quan t©m chó ý
cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu chuyªn gia ë mäi quèc gia trªn thÕ
giíi. Trong bèi c¶nh ®ã, §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh cÇn ph¶i: “Chñ tr­¬ng héi
nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a mäi nguån lùc,
n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, ®¶n b¶o ®éc lËp, tù chñ vµ ®Þnh h­íng x·
héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc , an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n
ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng". §Ó thóc ®¶y héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, song
song víi c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng vµ ®Þnh h­íng viÖc lµm
cho thanh niªn ViÖt Nam lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Cã ph¸t triÓn ®­îc nguån
nh©n lùc th× míi ®­a ®Êt n­íc ngang tÇm víi c¸c quèc gia trong khu vùc vµ
quèc tÕ.
Vào những thập niên cuối thế kỉ XX, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều ngành,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement