Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By satthumaulanh_cuagaikoghetay
#748043 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hệ thống điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư sản hiện đại
2
I ­ Sù ®iÒu tiÕt kinh tÕ cña Nhµ n­íc t­ b¶n hiÖn ®¹i lµ ®ßi hái kh¸ch
quan.
1.
C¬ së lý luËn
VÒ vai trß cña nhµ n­íc t­ b¶n ®­îc nhiÒu nhµ kinh tÕ næi tiÕng nghiªn cøu
vµ ®· ph¸n ®o¸n ®­îc xu h­íng vËn ®éng cña nã ngay tõ khi chñ nghi· t­ b¶n míi
xuÊt hiÖn. Vµ ®Æc biÖt, tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay, lý luËn ®ã
®· ph¸t triÓn b»ng nhiÒu tr­êng ph¸i g¾n liÒn víi sù chØ ®¹o thùc tiÔn cña Nhµ
n­íc, vµ cã hai lo¹i quan ®iÓm c¬ b¶n sau :
a> Quan ®iÓm Macxit vÒ vai trß kinh tÕ cña Nhµ n­íc trong Chñ nghÜa T­
b¶n :
Do nh÷ng ®ßi hái cÊp b¸ch còng nh­ do sù ph¸t triÓn cña møc s¶n xuÊt ®Æt
ra, nªn trong thêi kú tr­íc Mac­Lenin ng­êi ta chØ t×m thÊy sù nhÊn m¹nh cña Nhµ
n­íc nh­ "mét c«ng cô bãc lét giai cÊp bÞ thèng trÞ" . Song, kh«ng ph¶i v× thÕ mµ
vai trß kinh tÕ cña Nhµ n­íc t­ b¶n kh«ng ®­îc ®Ò cËp hoÆc bÞ xem nhÑ trong lý
luËn Macxit.
Angghen ®· luËn gi¶i vÒ chøc n¨ng x· héi cña Nhµ n­íc, ng­êi viÕt :"tõ tr­íc tíi
nay, c¸c x· héi vËn ®éng trong nh÷ng sù ®èi lËp giai cÊp, ®· cÇn ®Õn Nhµ n­íc
nghÜa lµ mét tæ chøc cña giai cÊp bãc lét ®Ó duy tr× nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
bªn ngoµi cña nã, Nhµ n­íc lµ ®¹i biÓu chÝnh thøc cña toµn thÓ x· héi , lµ sù
tæng hîp cña toµn thÓ x· héi thµnh mét nghiÖp ®oµn cã thÓ tr«ng thÊy ®­îc,
nh­ng nã chØ lµ nh­ thÕ chõng nµo nã lµ Nhµ n­íc cña b¶n th©n c¸i giai cÊp ®¹i
biÓu trong thêi ®¹i cña m×nh cho toµn thÓ x· héi. Khi ph©n tÝch vai trß kinh tÕ
cña Nhµ n­íc F.¡ngghen cßn nhÊn m¹nh : X· héi ®Î ra nh÷ng chøc n¨ng chung nhÊt
®Þnh mµ thiÕu chóng th× kh«ng thÓ ®­îc. Nh÷ng ng­êi ®­îc chØ ®Þnh ®Ó thùc
hiÖn chøc n¨ng ®ã ®· t¹o ra trong lßng x· héi mét lÜnh vùc ph©n c«ng lao ®éng
míi vµ ®ång thßi hä còng cã lîi Ých ®Æc biÖt trong mèi quan hÖ víi nh÷ng ng­êi
giao tr¸ch nhiÖm cho hä vµ trë nªn ®éc lËp h¬n trong quan hÖ ®èi víi ng­êi ®ã.
Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước bắt nguồn từ sự cần thiết phải phối hợp hoạt động lao động chung và do tính chất xã hội hoá của sản xuất quy định. Lực lượn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement