Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By binhyen245
#748041 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: quá trình phát triển của nền kinh tế ở Việt Nam
2
B. PhÇn néi dung
PhÇn I
TÝnh tÊt yÕu cña viÖc chuyÓn ®æi tõ Kinh tÕ tËp trung sang nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ theo ®Þnh h­íng XHCN.
I ­Kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm 1)§Þnh nghÜa nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung.NÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung lµ nÒn kinh tÕ mµ tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Òu do nhµ n­íc ®iÒu tiÕt trªn c¬ së kÕ ho¹ch hãa tËp trung 2)¦u ®iÓm
Sau kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p th¾ng lîi, dùa vµo kinh nghiÖm cña
c¸c n­íc XHCN cò, c¶ n­íc ta b¾t ®Çu x©y dùng m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung dùa trªn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. C¸c h×nh thøc tæ chøc réng r·i ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ. Víi sù nç lùc cao ®é cña nh©n d©n ta, cã thªm sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c n­íc XHCN cò m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ®· ph¸t huy ®­îc tÝnh ­u viÖt cña nã. Tõ mét nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp l¹c hËu vµ ph©n t¸n b»ng c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸. Ta ®· tËp trung ®­îc vµo tay mét lùc l­îng vË chÊt quan träng vÒ ®Êt ®ai, tµi s¶n, tiÒn vèn ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû, ë miÒn B¾c ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ x· héi. Trong thêi kú ®Çu, nÒn kinh tÕ tËpt rung ®· tá ra phï hîp víi nÒn kinh tÕ tù cung, tù cÊp vèn cã cña ta lóc ®ã, ®ång thêi nã còng thÝch hîp víi kinh tÕ thêi chiÕn lóc ®ã. 3)Nh­îc ®iÓm
Sau ngµy gi¶i phãng MiÒn Nam bøc tranh vÒ hiÖn tr¹ng kinh tÕ
x· héi ®· thay ®æi. Trong mét nÒn kinh tÕ cïng mét lóc tån t¹i c¶ ba lo¹i h×nh kinh tÕ tù cÊp tù tóc, nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ kinh tÕ hµng ho¸.
§ã lµ thùc tÕ kh¸ch quan, tån t¹i sau n¨m 1975, nh­ng chóng ta vÉn
tiÕp tôc chñ tr­¬ng x©y dùng nªn m« h×nh kinh tÕ tËp trung theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ trong ph¹m vi c¶ n­íc. Do c¸c quan hÖ kinh tÕ ®· thay ®æi rÊt nhiÒu, viÖc ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cò vµo ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®· thay ®æi lµm xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu hiÖn t­îng tiªu cùc. Do chñ quan cøng nh¾c kh«ng c©n nh¾c tíi sù phï hîp cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ mµ chóng ta ®· kh«ng qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn s¶n xuÊt cña ®Êt n­íc, tr¸i l¹i ®· dÉn ®Õn viÖc sö dông l·ng phÝ mét c¸ch nghiªm träng c¸c nguån tµi nguyªn ®ã. tµi nguyªn thiªn nhiªn bÞ ph¸ ho¹i, m«i tr­êng bÞ « nhiÔm, s¶n xuÊt kÐm hiÖu qu¶, nhµ n­íc thùc
Chúng ta bắt đầu chuyển từ nền kinh tế hàng hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần từ sau hiến pháp 1986.Và mô hình kinh tế mà chúng ta chọn đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement