Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bienkichdienanh_k26
#748039 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: lí luận tuần hoàn và chu chuyển của Cac Mac và vận dụng trong quản lí sử dụng vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
NguyÔn ThÞ Lan Th­¬ng §Ò ¸n Kinh TÕ ChÝnh TrÞ
Page 2 of 16p
B.N¤I DUNG
1.NhËn thøc vÒ lý lô©n tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn cña t­ b¶n:1.1. TuÇn hoµn cña t­ b¶n:
Ba giai ®o¹n vËn ®éng vµ biÕn hãa h×nh th¸i cña t­ b¶n trong qu¸ tr×nh
tuÇn hoµn:
T­ b¶n c«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh tuÇn hoµn ®Òu vËn ®éng theo
c«ng thøc : T­H_____TLSX...... T_H SL§.....
Sù vËn ®éng nµy tr¶i qua ba giai ®o¹n : hai giai ®o¹n l­u th«ng vµ mét giai ®o¹n s¶n xuÊt.*.Giai ®o¹n thø nhÊt : giai ®o¹n l­u th«ng T­H_____TLSX SL§
T­ b¶n xuÊt hiÖn d­íi h×nh th¸i tiÒn lµ t­ b¶n tiÒn tÖ(T).TiÒn ®­îc sö
dông ®Ó mua t­ liÖu s¶n xuÊt (TLSX)vµ søc lao ®éng(SL§).Hµng hãa TLSX vµ SL§ ph¶i phï hîp víi nhau vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng.Trong giai ®o¹n nµy t­ b¶n tån t¹i d­íi h×nh th¸i t­ b¶n tiÒn tÖ thùc hiÖn chøc n¨ng lµ ph­¬ng tiÖn mua hai yÐu tè TLSX vµ SL§ vµ sau khi mua xong,t­ b¶n tiÒn tÖ biÕn thµnh t­ b¶n s¶n xuÊt.*.Giai ®o¹n thø hai : giai ®o¹n s¶n xuÊt
H_______TLSX .......SX.....H’ SL§
Trong giai ®o¹n nµy t­ b¶n tån t¹i duãi h×nh th¸i t­ b¶n s¶n xuÊt (TBSX),
cã chøc n¨ng thùc hiÖn sù kÕt hîp hai yÕu tè TLSX vµ SL§ ®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa mµ trong gi¸ trÞ cña nã cã gi¸ trÞ thÆng d­.Trong c¸c giai ®o¹n tuÇn
Việc Việt Nam kí hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ và các nước khác thuộc EU cũng như ra nhập vào WTO để tìm kiếm cho mình những cơ hội phát triển.. N
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement