Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mantotohpa
#748038 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Thời kỳ quá độ ở Việt Nam
2
I. TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam
1. Quan ®iÓm cña Lªnin vÒ thêi kú qu¸ ®é
a. TÝnh tÊt yÕu cña thêi kú qu¸ ®é
Theo V.I. Lªnin "VÒ lý luËn kh«ng thÓ nghi ngê g× ®­îc r»ng gi÷a
CNTB vµ chñ nghÜa céng s¶n cã mét thêi kú qu¸ ®é kh«ng riªng g× ng­êi
macxit mµ víi bÊt kú ng­êi nµo nÕu hiÓu biÕt Ýt nhiÒu vÒ thuyÕt tiÕn ho¸
còng thÊy hiÓn nhiªn vÒ thêi kú qu¸ ®é".
LÞch sö ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng­êi lµ lÞch sö ph¸t triÓn vµ thay
thÕ c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt Song, kh«ng ph¶i ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nµy
kÕt thóc hoµn toµn råi míi n¶y sinh ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kh¸c«ng nghiÖp
ho¸ ­ hiÖn ®¹i ho¸. Gi÷a c¸c ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cò bÞ ph­¬ng thøc s¶n
xuÊt míi thay thÕ nã bao giê còng cã mét thêi kú qu¸ ®é, trong ®ã kÕt cÊu
kinh tÕ ­ x· héi cò suy tho¸i dÇn, kÕt cÊu kinh tÕ ­ x· héi míi ra ®êi, lín lªn
tõng b­íc vµ tiÕn ®Õn gi÷ vÞ ®Þa vÞ thèng trÞ.
Theo V.I. Lªnin tõ chñ nghÜa t­ b¶n lªn chñ nghÜa céng s¶n cã thêi kú
qu¸ ®é lµ do tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña cuéc c¸ch m¹ng v« s¶n nã kh¸c c¬
b¶n víi c¸ch m¹ng t­ s¶n, lµ do ®Æc ®iÓm h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt t­
s¶n kh¸c víi ®Æc ®iÓm h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa.
Cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n lµ cuéc c¸ch m¹ng xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u, chÕ ®é ng­êi
bãc lét ng­êi nh»m x©y dùng nªn chÕ ®é c«ng h÷u, b×nh ®¼ng do ®ã ®©y
lµ cuéc c¸ch m¹ng triÖt ®Ó, s©u s¾c, toµn diÖn. Cßn cuéc c¸ch m¹ng t­ s¶n
kh«ng xo¸ bá chÕ ®é t­ h÷u, chÕ ®é ng­êi bãc lét ng­êi mµ chØ thay thÕ
chÕ ®é t­ h÷u nµy b»ng chÕ ®é t­ h÷u kh¸c nh­ tõ chÕ ®é t­ h÷u phong
kiÕn sang chÕ ®é t­ h÷u t­ b¶n chñ nghÜa.
§Æc ®iÓm h×nh thµnh quan hÖ s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa còng kh¸c
t­ b¶n chñ nghÜa. NÕu nh­ quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa ra ®êi, tån t¹i
®­îc trong lßng x· héi phong kiÕn th× ng­îc l¹i s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa
kh«ng thÓ ra ®êi vµ tån t¹i trong lßng x· héi chñ nghÜa v× quan hÖ s¶n xuÊt
x· héi chñ nghÜa kh¸c vÒ chÊt quan hÖ s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa, nÕu
Các văn kiện Đảng ta đã khẳng định, sau khi hoàn thành về cơ bản những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nước ta chuyển sang thực hiện những
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement