Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Amot
#748035 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG MALAYSIA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY
Ph¹m Duy Long – Kinh tÕ quèc tÕ 44
2
Ngµy nay, xu©t khÈu lao ®éng(XKL§) ®ang trë thµnh mét trong nh÷ng biÖn
ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp cña c¸c n­íc nãi chung vµ cña ViÖt Nam nãi riªng. XKL§ kh«ng chØ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thÊt nghiÖp trong n­íc mµ cßn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Th«ng qua ®ã, lao ®éng ViÖt Nam cßn cã thÓ häc hái ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, häc ®­îc t¸c phong lµm viÖc c«ng nghiÖp. HiÓu râ ®­îc lîi Ých cña viÖc xuÊt khÈu lao ®éng , ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1991, chÝnh phñ ViÖt Nam ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh 370/H§BT vÒ viÖc ®­a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. Theo nghÞ ®Þnh nµy, viÖc XKL§ ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c hîp ®ång do c¸c tæ chøc kinh tÕ ký víi bªn n­íc ngoµi. C¸c tæ chøc kinh tÕ nµy ph¶i ®­îc cÊp giÊy phÐp cung øng lao ®éng cho n­íc ngoµi do Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi cÊp. Nhê ho¹t ®éng XKL§ mµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y l­îng ngo¹i tÖ cña lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi göi vÒ liªn tôc t¨ng.
HiÖn nay, lao ®éng ViÖt Nam ®ang lµm viÖc ë kho¶ng 40 quèc gia trªn thÕ
giíi. Trong ®ã, Malaysia lµ mét thÞ tr­êng míi cña ViÖt Nam, cuèi th¸ng 4 n¨m 2002 míi chØ cã 43 lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i Malaysia trong ngµnh dÖt may th× tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 12 n¨m 2003 ViÖt Nam ®· ®­a ®­îc trªn 59.000 lao ®éng sang lµm viÖc t¹i thÞ tr­êng nµy. §iÒu nµy chøng tá thÞ tr­êng Malaysia lµ mét thÞ tr­êng lín ®Çy tiÒm n¨ng cña ViÖt Nam. Nh­ng ®Õn ®Çu n¨m 2004 Malaysia ®· kh«ng tiÕp nhËn thªm lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc trong ngµnh x©y dùng cña Malaysia do chÝnh phñ Malaysia thay ®æi chÝnh s¸ch ®Çu t­ còng nh­ sù thay ®æi trong c¬ cÊu kinh tÕ cña Malaysia. Sù thay ®æi chÝnh s¸ch nµy ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lao ®éng ViÖt Nam thÊt nghiÖp hµng lo¹t trong ngµnh x©y dùng t¹i Malaysia.
Malaysia lµ mét thÞ tr­êng míi do ®ã nã tiÒm Èn rÊt nhiÒu rñi ro. §Çu n¨m
2004 cã kho¶ng 700 lao ®éng ViÖt Nam ë Malaysia bÞ mÊt viÖc lµm, bÞ nî l­¬ng, cã nh÷ng ng­êi kh«ng cã ®ñ tiÒn ®Ó vÒ n­íc. Nguyªn nh©n nµy b¾t nguån tõ ®©u? Vµ ®­îc gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo? §Ò tµi nghiªn cøu nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh trªn. §Ò tµi còng nh»m môc ®Ých ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng lao ®éng Malaysia ®Ó tõ ®ã ®­a ra nh÷ng kiÕn nghÞ cho nhµ n­íc còng nh­ cho doanh nghiÖp cung øng lao ®éng trong viÖc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i Malaysia trong thêi gian tíi. Ngoµi ra, ®Ò tµi nghiªn cøu nµy cßn gióp cho ng­êi lao ®éng ViÖt Nam hiÓu thªm vÒ nh÷ng qui
Hiện nay, lao động Việt Nam đang làm việc ở khoảng 40 quốc gia trên thế giới. Trong đó, Malaysia là một thị trường mới của Việt Nam, cuối tháng 4 năm 2002 mới c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement