Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vitduc_199x
#748034 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Xuất khẩu hàng hoá Việt Nam – những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển
TiÓu luËn Ngo¹i th­¬ng Trang
2

1. Kh¸i qu¸t chung vÒ xuÊt khÈu.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ xuÊt khÈu.
XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ c¶ mét hÖ thèngc¸c quan hÑ mua b¸n trong nÒn
th­¬ng m¹i cã tæ chøc c¶ bªn trongvµ bªn ngoµi nh»m b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n
xuÊt trong nø¬c ra ngoµi thu ngo¹i tÖ, qua ®ã cã thÓ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt hµng
ho¸ ph¸t triÓn, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ , æn ®Þnh vµ n©ng cao tõng b­íc ®êi
sèng nh©n d©n.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu hiÖn nay diÔn ra trªn ph¹m vi toµn cÇu, trong tÊt c¶
c¸clÜnh vùc , c¸c ngµnh cña nÒn kinh tÕ, tõ vËt phÈm tiªu dïng ®Ðn t­ liÖu s¶n
xuÊt, tõ c¸c chi tiÕt linh kiÖn nhá nhÊt ®Õn c¸c lo¹i m¸y mãc khæng lå, c¸c lo¹i
c«ng nhgÖ kü thuËt cao , kh«ng chØ cã hµng hãa h÷u h×nh mµ c¶ hµng ho¸ v«
h×nh vµ víi tû träng ngµy cµng lín.
1.2. Vai trß cña xuÊt khÈu hµng ho¸ ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë
n­íc ta.
XuÊt khÈu t¹o ra c¬ cÊu kinh tÕ míi, n¨ng ®éng, ®Þnh h­íng s¶n xuÊt vµ thóc
®Èy t¨ng tr­ëng.
S¶n xuÊt c¸c mÆy hµng xuÊt khÈu t¹o diÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh cã
liªn quan.
XuÊt khÈu cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng c­êng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
cña tõng quèc gia, t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn
cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh.
XuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò kinh tÕ kü thuËt nh»m c¶i t¹o vµ n©ng cao
n¨ng lùc s¶n xuÊt trong n­íc ®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. ChÝnh xuÊt
khÈu lµ c¬ së quan träng t¹o ra nguån vèn ®Ó nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, kü
thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn.
Trong nền kinh tế thị trường hương ra xuất khẩu những mặt hàng xuất khẩu, trong những mặt hàng của Việt Nam dần dần đã thâm nhập được thị trường quốc tế, đưa mặ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement