Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By songynphan
#747984 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Văn hoá doanh nghiệp tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
2
1. C«NG TY Cæ PHÇN MÍA ĐƯỜNG LAM S¬N ( Lam Son Sugar Joint Stock Coporation) tªn giao dịch LASUCO – là một doanh nghiệp sản xuất mÝa đường hàng đầu của Việt Nam, cã tªn tuổi trªn thương trường trong nước và quốc tế, sản xuất kinh doanh liªn tục ph¸t triển với tốc độ cao; Mức tăng trưởng hàng năm b×nh qu©n từ 15­20%; TÝch luỹ vốn của doanh nghiệp hàng năm b×nh qu©n từ 10% ­> 15% ; Lợi tức của cổ đ«ng b×nh qu©n hàng năm đạt mức từ 10 ­> 12%
C«ng ty mÝa ®­êng Lam S¬n
C¤NG TY Cæ PHÇN MÍA ®­êNG LAM S¬N hiÖn cã 2 nhà m¸y ®­êng víi tæng c«ng suÊt 7.000 tÊn mÝa ngày và 11 nhà m¸y, xÝ nghiÖp thành viªn, s¶n xuÊt và cung cÊp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ( ®­êng, b¸nh kÑo, cån, n­íc qña c«
®Æc...) , s¶n l­îng mÝa b×nh qu©n hµng n¨m ®¹t 1,2 triÖu tÊn vµ s¶n l­îng ®­êng b×nh qu©n ®¹t 110.000 tÊn/n¨m, t¹o viÖc lµm cho gÇn 1.800 CBCNV vµ h¬n 30 v¹n lao ®éng trong vïng.
2. H×NH THµNH PH¸T TRIÓN – 20 N¡M VINH Dù Vµ Tù HµO
Ngày 12/1/1980: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt xây dựng Nhà máy đường Lam Sơn
Ngày 14/3/1981: Thủ tướng Chính phủ ký quyết định khởi công xây dựng nhà máy
Ngày 28/4/1986: Thủ Tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Nhà máy đường Lam Sơn
Ngày 02/11/1986: Hoàn thành xây dựng nhà máy đi vào sản xuất vụ đầu tiên.
Ngày 08/01/1994: Bộ Nông nghiệp và PTNT ký Quyết định số 14 NN­TCCB đổi tên Nhà máy đường Lam Sơn thành Công ty đường Lam Sơn.
Ngày 6/12/1999: Thủ tướng Chính
Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i vÒ th¨m
Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n
Ở Việt Nam, chúng ta vẫn trong quá trình đổi mới nền kinh tế. Các doanh nghiệp nước ta còn thiếu kinh nghiệm, gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By OKTuiTnTin
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1007427 tiếc quá bài này bị lỗi bạn ạ. kiếm bài khác tham khảo đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement