Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhokkute_1612
#747969 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích cấu trúc và biểu hiện Văn hoá doanh nghiệp tập đoàn Kinh Đô. Tác động Văn hoá doanh nghiệp của tập đoàn Kinh Đô tới kinh doanh
NguyÔn ThÞ Thuú D­¬ng – KÕ to¸n 48A
2
Víi xu thÕ héi nhËp nh­ hiªn nay, ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c
doanh nghiÖp ph¶i cã mét nÒn t¶ng v÷ng vµng, chiÕn l­îc hîp lý.Cã rÊt
nhiÒu yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña mét c«ng ty vµ V¨n ho¸
doanh nghiÖp lµ nh©n tè hÕt søc quan träng, V¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ
mét kh¸i niÖm kh¸ míi nh­ng ®ang ngµy cµng ®­îc sö dông phæ biÕn .Cã
kh¸ nhiÒu kh¸i niÖm vÒ V¨n ho¸ doanh nghiÖp nh­ng tùu trung l¹i cã thÓ
®Þnh nghÜa nh­ sau”V¨n ho¸ doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng nh©n tè v¨n
ho¸ ®­îc Doanh nghiÖp chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t
®éng kinh doanh t¹o nªn b¶n s¾c cña Doanh nghiÖp ®ã”.
N¾m b¾t ®­îc ®iÒu ®ã, nhiÒu Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· chó
träng x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn V¨n ho¸ doanh nghiÖp.Mét trong nh÷ng
Doanh nghiÖp cña n­íc ta ®· x©y dùng kh¸ thµnh c«ng nÒn V¨n ho¸ doanh
nghiÖp lµ TËp ®oµn Kinh §«. D­íi ®©y lµ mét sè ph©n tÝch vÒ cÊu tróc
V¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ t¸c ®éng cña nã ®Õn kinh doanh cña TËp ®oµn
Kinh §«.
1 CÊu tróc vµ biÓu hiÖn v¨n ho¸ cña tËp ®oµn Kinh §«.
1.1 Nh÷ng qu¸ tr×nh vµ cÊu tróc h÷u h×nh cña Doanh nghiÖp.
1.1.1 C¬ cÊu tæ chøc .
Tõ mét Doanh nghiÖp nhá s¶n xuÊt b¸nh kÑo ë QuËn 6, Thµnh phè
Hå ChÝ Minh ®Õn nay hÖ thèng Kinh §« ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nhanh vµ
ch¾c ch¾n víi 10 c«ng ty thµnh viªn (C«ng ty TNHH x©y dùng vµ chÕ
biÕn thùc phÈm Kinh §«, C«ng ty cæ phÇn Kinh §«, C«ng ty cæ phÇn
chÕ biÕn thùc phÈm Kinh §« miÒn B¾c, C«ng ty cæ phÇn KIDO, C«ng
ty cæ phÇn chÕ biÕn thùc phÈm Kinh §« Sµi Gßn, C«ng ty cæ phÇn chÕ
biÕn thùc phÈm Kinh §« B×nh D­¬ng, C«ng ty cæ phÇn ®Þa èc Kinh §«,
C«ng ty cæ phÇn n­íc gi¶i kh¸t Tribeco, c«ng ty cæ phÇn Tribeco miÒn
B¾c, C«ng ty cæ phÇn Tribeco B×nh D­¬ng) ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh
Với xu thế hội nhập như hiên nay, để phát triển bền vững các doanh nghiệp phải có một nền tảng vững vàng, chiến lược hợp lý.Có rất nhiều yếu tố quyết định đến s
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online