Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Keene
#747959 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Triết lý kinh doanh của công ty Him lam
2
Lêi nãi ®Çu

Mçi c«ng ty khi thµnh lËp ®Òu mong muèn ®¹t ®­îc thµnh c«ng trong t­¬ng lai, nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc sù thµnh c«ng th× c¸c nguån lùc vÒ tµi chÝnh, nguån nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt... x©y dùng thµnh c«ng mét doanh nghiÖp ®· khã, nh­ng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nã th× lµi cµng khã h¬n. Mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®ã lµ “v¨n ho¸ kinh doanh” cña doanh nghiªp, trong ®ã yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong v¨n ho¸ doanh nghiÖp ®ã lµ “triÕt lý kinh doanh” cña doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp ®­îc hiÓu lµ toµn bé nh÷ng gi¸ trÞ t×nh thÇn mµ doanh nghiÖp t¹o ra duy tr× trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t¸c ®éng tíi t×nh c¶m, lý trÝ vµ hµnh vi cña c¸c thµnh viªn còng nh­ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c¸c doanh nghiÖp. V¨n ho¸ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¸i g× v« h×nh, ng­îc l¹i thÓ hiÖn râ trong c¶ hai lÜnh vùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: trong mäi hµnh vi kinh doanh, giao tiÕp trong néi bé doanh nghiÖp vµ víi c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi doanh nghiÖp vµ c¶ trong c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp( tõ mÉu m·, kiÓu d¸ng ®Õn néi dung chÊt l­îng). “V¨n ho¸ kinh doanh lµ toµn bé c¸c nh©n tè v¨n ho¸ ®­îc chñ thÓ kinh doanh chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh t¹o nªn b¶n s¾c kinh doanh cña chñ thÓ ®ã”. “TriÕt lý kinh doanh lµ nh÷ng t­ t­ëng triÕt häc ph¶n ¸nh thùc tiÔn kinh doanh th«ng qua con ®­êng tr¶i nghiÖm, suy ngÉm, kh¸i qu¸t ho¸ cña c¸c chñ thÓ kinh doanh vµ chØ dÉn cho ho¹t ®éng kinh doanh”. Tõ ®iÒu ®ã ®· cho ta thÊy “triÕt lý kinh doanh” cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã “chØ dÉn cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh” cña doanh nghiÖp. TriÕt lý kinh nh­ mét tiªu chÝ ®Ó ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m h­íng tíi sù thµnh c«ng cña doanh nghiªp. NhËn biÕt ®­îc tÇm quan träng cña yÕu tè nµy C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i HIM LAM (website:www.himlam.com) ®· ®­a ra “triÕt lý kinh doanh” cña m×nh, nh»m môc
“Văn hoá kinh doanh là toàn bộ các nhân tố văn hoá được chủ thể kinh doanh chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh tạo nên bản sắc kin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement