Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vihungcamthoa
#747922 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích cấu trúc và biểu hiện của văn hoá doanh nghiệp Mai Linh tác động của nó đến hoạt động
1.Giới thiệu chung về công ty cổ phÇn Mai Linh
a) Những nét chính
:

- Công ty Cổ phần Mai Linh, tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh, được thành lập vào ngày 12/07/1993, với 100% vốn trong nước. Dưới sự điều hành của Ông Hồ Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người sáng lập, Công ty đã liên tục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh
Tªn giao dÞch: Mai Linh Copration
Trô së chÝnh: 64­68 Hai Bµ Tr­ng,ph­êng BÕn NghÐ,QuËn 1 TP Hå ChÝ Minh
§iÖn tho¹i: +84(8)3298888
b) Tình hình Mai Linh hiện nay:
Với số vốn khiêm tốn ban đầu là 300 triệu đồng và 25 cán bộ nhân viên, sau
gần 14 năm hoạt động, Mai Linh đã phát triển không ngừng và đang phấn đấu trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành nghề tại Việt Nam. Hiện nay, Mai linh đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại 50 tỉnh thành trong cả nước với 75 công ty thành viên thuộc 8 khối ngành nghề, vốn điều lệ là 380 tỷ đồng. Mai Linh đã thu hút được trên 10 000 cán bộ nhân viên làm việc tại 8 khu vực trong cả nước và nước ngoài.

2.Văn hoá doanh nghiệp C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh
a) Cấp độ một : Những quá trình và cấu trúc hữu hình của Mai Linh

HÖ thèng tæ chøc:
Mai Linh ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ­ c«ng ty con.HiÖn nay Mai Linh ®· cã c¸c chi nh¸nh cña m×nh ë kh¾p 3 miÒn B¾c,Trung,Nam.Ngoµi ra,c¸c c«ng ty liªn kÕt do C«ng ty ML n¾m gi÷ vèn ®iÒu lÖ bao gèm nhiÒu c«ng ty ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc vµ ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.
Công ty Cổ phần Mai Linh, tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh, được thành lập vào ngày 12/07/1993, với 100% vốn trong nước. Dưới sự điều hành của Ông Hồ Huy, Chủ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By Minminsisi
#1025165 Cho mình xin nài này nha bạn. Cám

[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement