Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By duongpbinh
#747920 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Văn hoá doanh nghiệp của Trung Nguyên
3.Logo vµ slogan cña Trung Nguyªn.
Logo mòi tªn lµ h×nh ¶nh c¸ch ®iÖu cña nhµ r«ng T©y Nguyªn – n¬i
kh¬i nguån cña cµ phª Trung Nguyªn, h×nh mòi tªn h­íng thÈng lªn trêi thÓ
hiÖn ý chÝ chinh phôc ®Ønh cao, kh¸t väng v­¬n lªn, ph¸t triÓn v­ît bËc.
Ba v¹ch tr¾ng trªn logo lµ h×nh ¶nh c¸ch ®iÖu cña lèi lªn nhµ sµn, thÓ
hiÖn v¨n ho¸ cña c«ng ty lu«n muèn duy tr× b¶n s¾c v¨n ho¸ T©y Nguyªn.
Mµu tr¾ng t­îng tr­ng cho sù tinh khiÕt, lµ cam kÕt an toµn vÖ sinh thùc
phÈm. Mçi v¹ch tr¾ng t­îng tr­ng cho mét yÕu tè thiªn ­ ®Þa ­ nh©n... B¶ng
hiÖu cña Trung Nguyªn víi s¾c n©u lµ chÝnh v× ®ã lµ mµu cña ®Êt, cña
cµ phª, cña céi nguån d©n téc. TÊt c¶ ®ã lµ th­¬ng hiÖu Trung Nguyªn
®Ëm chÊt v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt trªn th­¬ng tr­êng quèc tÕ. Víi ý t­ëng
®ã §Æng Lª Nguyªn Vò muèn Trung Nguyªn ph¶i lµ n¬i cung cÊp nh÷ng
gi¸ trÞ v¨n ho¸, lµ m«i tr­êng “kh¬i nguån s¸ng t¹o”, n¬i h­íng con ng­êi tíi
nh÷ng ®iÒu tÝch cùc chø kh«ng chØ lµ n¬i b¸n cµ phª. X©y dùng h×nh
¶nh Trung Nguyªn mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ d©n téc tõ ly t¸ch, bµn ghÕ,
mµu s¾c b¶ng hiÖu ®Õn ®ång phôc, cung c¸ch phôc vô cña nh©n viªn...
Thông qua Trung Nguyên ta có thể rút ra một số bài học để ngày càng hoàn thiện văn hoá doanh nghiệp phù hợp với đặc điểm nước ta.. Một là, Nhà nước cần khuyến
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online