Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ducdat1309
#747917 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Văn hoá kinh doanh tại Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo việt
I. Vµi nÐt vÒ B¶o ViÖt
Thµnh lËp ngµy 15/1/1965, ®Õn nay B¶o ViÖt ®· trë thµn tËp ®ßan
tµi chÝnh B¶o hiÓm hµng ®Çu ViÖt Nam kh«ng chØ cã m¹ng l­íi réng
kh¾p 64 tØnh thµnh, B¶o viÖt cßn ®­îc biÕt ®Õn lµ th­¬ng hiÖu m¹nh, uy
tÝn sè 1 trong lÜnh vùc b¶o hiÓm. Víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, sù th«ng
hiÓu thÞ tr­êng trong n­íc B¶o viÖt lµ doanh nghiÖp duy nhÊt t¹i ViÖt Nam
kinh doanh c¶ 2 lo¹i h×nh b¶o hiÓm nh©n thä vµ phi nh©n thä. B¶o viÖt
®­îc c«ng nhËn lµ 1 trong sè 25 doanh nghiÖp lín nhÊt cña ViÖt Nam; lµ
doanh nghiÖp b¶o hiÓm l©u ®êi, ®­îc tin cËy víi ®«ng ®¶o c¸c tÇng líp
d©n c­, c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp.
Ngµy 31/5/2007 ®¸nh dÊu 1 mèc lÞch sö quan träng, ®ã lµ viÖc B¶o
viÖt chÝnh thøc trë thµnh c«ng ty cæ phÇn TËp ®oµn tµi chÝnh kinh doanh
®a ngµnh, ®a lÜnh vùc.
Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m×nh, B¶o viÖt ®·
vinh dù ®­îc §¶ng vµ nhµ n­íc trao tÆng hu©n ch­¬ng ®éc lËp h¹ng ba.
ChÝnh phñ xÕp h¹ng Doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ng ®Æc biÖt vµ nhiÒu danh
hiÖu gi¶i th­ëng kh¸c.
VÒ kinh doanh: trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, B¶o viÖt liªn tôc ®¹t ®­îc
nh÷ng thµnh tùu v­ît tréi, doanh thu, lîi nhuËn vµ c¸c kháan ®ãng gãp ng©n
s¸ch nhµ n­íc liªn tôc t¨ng, doanh thu phÝ b¶o hiÓm t¨ng b×nh qu©n trªn 20%
trong 5 n¨m qua.
N¨m 2006, tæng doanh thu kinh doanh toµn B¶o viÖt ®¹t 6.916 tû
®ång, t¨ng tr­ëng 9% so víi n¨m 2005. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ ®¹t 492,37
tû ®ång. Tæng tµi s¶n ®¹t trªn 16.500 tØ.
VÒ nh©n sù: B¶o viÖt lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm duy nhÊt cña ViÖt
Nam cã quy m« víi c¸c chi nh¸nh réng kh¾p toµn quèc, lùc l­îng c¸n bé nh©n
viªn trªn 5.000 ng­êi, víi kho¶ng 40.000 ®¹i lÝ tËn t©m víi kh¸ch hµng.
Trong sè ®ã cã nhiÒu c¸n bé k× cùu am hiÓu thÞ tr­êng vµ nhiÒu c¸n bé trÎ
cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao.
Bằng việc xây dựng cho mình nên văn hóa doanh nghiệp, Bảo Việt đã tạo cho mình một phong thái riêng biệt, phân biệt với các doanh nghiệp khác. Màu xanh cô ban,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement