Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boys7x
#747870 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doah nghiệp xây lắp
2
h×nh sö dông tiÕt kiÖm yÕu tè ®Çu vµo còng nh­ kh¶ n¨ng ph¸t
triÓn cña vèn l­u ®éng hay vèn cè ®Þnh ®· ®­îc ®Çu t­. Tõ ®ã
nh»m cung cÊp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho
viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra vµ kiÓm
so¸t cña doanh nghiÖp.
II. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong
doanh nghiÖp x©y l¾p.
1. Chi phÝ s¶n xuÊt.
Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu yÕu tè chi phÝ
kh¸c nhau nh­ng thùc chÊt nã kh«ng n»m ngoµi hai yÕu tè lµ chi
phÝ lao ®éng sèng vµ chi phÝ lao ®éng vËt ho¸. Trong x©y dùng
c¬ b¶n, chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao
phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt cho qu¸
tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n
trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p, chi phÝ
s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i cã tÝnh chÊt kinh tÕ kh¸c nhau dÉn ®Õn
yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i còng kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý
chi phÝ s¶n xuÊt c¨n cø vµo sè liÖu tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ
ph¶i theo dâi dùa trªn sè liÖu cña tõng lo¹i chi phÝ.
Nh­ vËy, ®Ó cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó tÝnh gi¸
thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ. Chi phÝ
s¶n xuÊt cã thÓ ph©n lo¹i nhiÒu tiªu thøc, nh­ng vÒ mÆt h¹ch
to¸n, chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau:
* Ph©n lo¹i theo c¸c yÕu tè chi phÝ:
­ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn
vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông trong
kú.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, đứng vững và phát triển cần biết kết hợp sử dụng đúng các yếu tố đầu vào, đảm bảo chất lượ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement