Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By zichan255181
#747850 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
Chuyªn ®Ò cuèi kho¸ líp kÕ to¸n tr­ëng
2
bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ®Ó viÕt bµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
phÇn I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt.1. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
NVL lµ mét bé phËn trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (søc lao ®éng ,
t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng) trùc tiÕp cÊu t¹o nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Néi dung c¬ b¶n cña ®èi t­îng lao ®éng lµ NVL. XÐt vÒ mÆt tµi chÝnh ta thÊy vèn bá ra ®Ó mua NVL th­êng chiÕm mét tû lÖ lín trong vèn l­u ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay khi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®i vay vèn ®Ó bæ sung vèn l­u ®éng th× viÖc tiÕt kiÖm vèn l­u ®éng b»ng c¸ch sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn vay nµy. Do ®ã vÊn ®Ò mua s¾m vµ sö dông nguyªn liÖu ph¶i ®­îc hÕt søc quan t©m trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt vÒ mÆt kinh doanh gi¸ trÞ NVL chiÕm mét tû träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ( th­êng tõ 60%­80% ).Nã kh«ng chØ lµ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ cßn lµ mét bé phËn cña hµng tån kho. Do vËy viÖc tËp trung qu¶n lÝ chÆt chÏ NVL ë tÊt c¶ c¸c kh©u thu mua ,b¶o qu¶n ,sö dông vµ dù tr÷ ®Òu nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ NVL, gi¶m tiªu hao NVL trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tõ ®ã tiÕn tíi h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm
Tõ sù ph©n tÝch trªn ta thÊy ,chi phÝ nguyªn liÖu cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá
tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. V× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i chó träng tíi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ NVL , sö dông NVL hîp lý , tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ lµm t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn . 2. Sù cÇn thiÕt cña tæ chøc kÕ to¸n NVL :
H¹ch to¸n kÕ to¸n NVL cã vai trß to lín trong viÖc qu¶n lý, x¸c dÞnh kÕt
qu¶ kinh doanh.ViÖc h¹ch to¸n NVL cã chÝnh x¸c , kÞp thêi , ®Çy ®ñ th× l·nh
Các doanh nghiệp phải giám sát từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình sản xuất, tức là từ khi tìm kiếm nguồn mua đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement