Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kiepcodon228
#747849 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Hoàn thiện công tác hạnh toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
Chuyªn ®Ò cuèi kho¸: líp båi d­ìng kÕ to¸n tr­ëng
sv: Mai Thµnh §¹t
2
PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ
s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp
hîp chi phÝ s¶n xuÊt.
I/ Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
1. Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt
Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp thùc tÕ ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong mét thêi kú.
Hao phÝ lao ®éng sèng (cßn gäi lµ hao phÝ lao ®éng hiÖn t¹i) biÓu
hiÖn cña nã nh­ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n, c¸c kho¶n trÝch kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ ghi vµo chi phÝ s¶n xuÊt.
Hao phÝ lao ®éng vËt ho¸ (cßn gäi lµ hao phÝ lao ®éng qu¸ khø) biÓu
hiÖn cña nã lµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu, sö dông phôc vô cho s¶n xuÊt, c«ng cô dông cô xuÊt dïng, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh.
2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt.
Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung
kinh tÕ kh¸c nhau, môc ®Ých vµ c«ng dông cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng kh¸c nhau. Do vËy cã thÓ tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau.
* Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung chi phÝ:
­ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: lµ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu tiªu
hao phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt.
­ Chi phÝ tiÒn l­¬ng: lµ sè tiÒn ph¶I tr¶ cho c«ng nh©n viªn tham gia
vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
­ Chi phÝ vÒ c¸c khop¶n trÝch theo l­¬ng: lµ c¸c kho¶n kinh hÝ c«ng
®oµn, BHXH, BHYT trÝch theo l­¬ng ph¶I tr¶ cong nh©n viÓntong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp hoÆc ng­êi sö dông lao ®éng ph¶I chÞu.
­ Chi phÝ vÒ c«ng cô, dung cô: lµ trÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt tÝnh
ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n cuÊt.
­ Chi phÝ khÊu hao tµI s¶n cè ®Þnh: lµ trÞ gi¸ hao mßn cña tµI s¶n cè
®Þnh tÝnh ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt.
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, cơ chế thị trường tự nó sẽ đào thảI những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả. Do đó các doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement