Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Caine
#747845 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xác định nhu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
§Ò ¸n m«n häc NguyÔn ThÞ DÞ
Qu¶n trÞ nh©n lùc K42B ­ §HKTQD
2

B.
KÕt luËn
. ................................................................................30
Tµi liÖu tham kh¶o
................................................................................32

A. Lêi më ®Çu
.
1. Lý do chän ®Ò tµi, sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi, ý nghÜa cña ®Ò tµi.
“Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ xu h­íng toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ tri thøc vµ c«ng nghÖ cao, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin th× viÖc ph¸t triÓn con ng­êi, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Th¸ch thøc lín cã tÝnh c¬ b¶n vµ l©u dµi mµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i cña ViÖt Nam ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh quèc tÕ rÊt quyÕt liÖt vÒ trÝ tuÖ mµ suy cho cïng nã chÝnh lµ cuéc ®ua tranh vÒ yÕu tè con ng­êi, vÒ sù ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Ta ®· biÕt nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay cã c¶ mÆt m¹nh, ®ã lµ lîi thÕ vÒ nguån nh©n lùc dåi dµo nh­ng còng kh«ng Ýt nh÷ng nh­îc ®iÓm ®ã chÝnh lµ chÊt l­îng nguån nh©n lùc ch­a cao”.
Mét môc tiªu ®Æt ra ®ã lµ ph¶i lµm c¸ch nµo ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, gi¶i ph¸p ®­a ra ®ã lµ chó träng ®Õn viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tËp trung h­íng ®µo t¹o lao ®éng cã tay nghÒ, kü thuËt cao cho cho c¸c khu c«ng nghiÖp vµ c¸c
“Trong bối cảnh nền kinh tế xu hướng toàn cầu hoá về kinh tế tri thức và công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ thông tin thì việc phát triển con người, phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement