Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sailor_moon
#747843 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM Ở TỈNH BẮC GIANG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.
Lêi nãi ®Çu
I .Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu ®Ò tµi Lao ®éng vµ viÖc lµm lµ vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi bøc xóc ,cã tÝnh toµn cÇu ,lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c quèc gia trªn thÕ giíi .§èi víi n­íc ta ,trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ,cïng víi viÖc ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh CNH­H§H vµ héi nhËp th× vÊn ®Ò lao ®éng vµ viÖc lµm l¹i cµng trë nªn quan träng ;lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch c¬ b¶n cña Nhµ n­íc vµ ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng nguån nh©n lùc to lín cña ®Êt n­íc ,gióp thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu vµ nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· dÒ ra. Trong bèi c¶nh héi nhËp ,toµn cÇu hãa vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ ,®­a lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ ®ang cã xu h­íng gia t¨ng ë nhiÒu n­íc.§èi víi n­íc ta XKL§ còng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu néi t¹i vµ xu h­íng chung nh»m gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng ,t¨ng thu nhËp xãa ®ãi gi¶m nghÌo ,®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho CNH­H§H; t¨ng c­êng hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. XKL§ lµ mét ph­¬ng h­íng chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc .N­íc ta ®ang trong giai ®o¹n CNH §N ,c¸c khu vùc n«ng th«n dÇn dÇn ®­îc chuyÓn hãa thµnh ®« thÞ hãa ,mäc dÇn lªn c¸c c«ng x­ëng nhµ m¸y ,khu c«ng nghiÖp …ng­êi lao ®éng phôc vô nhµ m¸y nhu cÇu kh«ng cÇn nhiÒu mµ cÇn ®ßi hái lao ®éng cã tay nghÒ .V× vËy sö dông lao ®éng d­ thõa ë n«ng th«n ngµy cµng t¨ng ;mÆt kh¸c tr×nh ®é v¨n hãa kÜ thuËt cßn thÊp ,lao ®éng n«ng d©n ngµy cµng kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi nªn §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· më ra chÝnh s¸ch cho ng­êi nghÌo vay vèn ®i lµm kinh tÕ ,®­îc ®i XKL§. Chñ tr­¬ng XKL§ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· t¹o c¬ héi cho mét sè lao ®éng kh¸ lín cña tØnh B¾c Giang cã viÖc lµm.§Õn nay toµn tØnh cã 126000 lao ®éng ®ang lµm viÖc ë n­íc ngoµi .Sau thêi gian ®i XKL§ trë vÒ n­íc hÇu hÕt hä ®Òu cã tÝch lòy kh¸ ,c¶i thiÖn t×nh tr¹ng kinh tÕ cña gia ®×nh ,gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo ,nhiÒu ng­êi trë nªn giµu cã .XKL§ còng t¹o ra nguån thu ®¸ng kÓ cho ®Þa ph­¬ng .§Æc biÖt hiÖn nay do ph¶i chuyÓn mét sè diÖn tÝch ®Êt canh t¸c sang x©y dùng c¸c
Trong bối cảnh hội nhập ,toàn cầu hóa và phân công lao động quốc tế ,đưa lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài là một tất yếu khách quan và đang có xu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement