Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marcelinho
#747834 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thất nghiệp và những giải pháp tìm kiếm việc làm
ThÊt nghiÖp vµ viÖc lµm
Kinh tÕ vÜ m« QLKT 46B
2
PhÇn I: C¸c lý thuyÕt vÒ thÊt nghiÖp
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ thÊt nghiÖp
Trong thùc tÕ, kh«ng ph¶i mäi ng­êi ®Òu muèn cã viÖc lµm. V× vËy
kh«ng thÓ nãi r»ng nh÷ng ng­êi kh«ng cã viÖc lµm ®Òu lµ nh÷ng ng­êi thÊt
nghiÖp. §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh thÊt nghiÖp vµ tû lÖ thÊt nghiÖp, chóng ta
cÇn ph¶i ph©n biÖt mét sè kh¸i niÖm sau:
* Nh÷ng ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ nh÷ng ng­êi ë ®é tuæi cã
nghÜa vô vµ quyÒn lîi lao ®éng theo quy ®Þnh ®· ghi trong hiÕn ph¸p.
* Lùc l­îng lao ®éng lµ sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng ®ang cã hoÆc
ch­a cã viÖc lµm nh­ng ®ang t×m kiÒm viÖc lµm.
* Ng­êi cã viÖc lµ nh÷ng ng­êi ®ang lµm trong c¸c c¬ quan së kinh tÕ,
v¨n ho¸, x· héi,ng­êi lùc l­îng vò trang vµ trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc…
* Ng­êi thÊt nghiÖp lµ nh÷ng ng­êi ch­a cã viÖc nh­ng mong muèn vµ
®ang t×m kiÕm viÖc lµm.
Ngoµi nh÷ng ng­êi cã viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp, nh÷ng ng­êi cßn l¹i
trong ®é tuæi lao ®éng ®­îc coi lµ nh÷ng ng­êi kh«ng n»m trong lùc l­îng
lao ®éng, bao gåm ng­êi vÒ h­u, ®i häc, néi trî gia ®×nh, nh÷ng ng­êi kh«ng
cã kh¶ n¨ng lao ®éng do ®au èm, tµn tËt… vµ mét phËn kh«ng muèn t×m
viÖc lµm víi nh÷ng lý do kh¸c nhau.
2. Tû lÖ thÊt nghiÖp :
­ Tû lÖ thÊt nghiÖp lµ phÇn tr¨m (%) sè ng­êi thÊt nghiÖp so víi tæng
sè ng­êi trong lùc l­îng lao ®éng.
­ Tû lÖ thÊt nghiÖp lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh tr¹ng thÊt
nghiÖp cña mét sè quèc gia. Còng thÕ mµ cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau
vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó cã kh¶ n¨ng biÓu thÞ ®óng vµ
®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm nhiÒu vÎ cña t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ë
nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn. ViÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹ tû lÖ thÊt
nghiÖp lµ mèi quan t©m cña mäi quèc gia, mäi x· héi.
3. C¸c lo¹i thÊt nghiÖp
Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế xã hội tồn tại ở nhiều thời kỳ, nhiều xã hội. Thất nghiệp là vấn đề trung tâm của các xã hội hiện đại. Tỷ lệ thất nghiệp cao n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement