Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rikchi2005
#747821 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực hiện công việc với công tác bố trí nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam
2
vÒ c¸ch thøc bè trÝ nh©n sù. §©y sÏ lµ mét trong nh÷ng kinh nghiÖm
gióp tèi co thÓ qu¶n lý tèt nh©n sù trong t­¬ng lai.
Ch­¬ng I. Mèi quan hÖ gi÷a hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc víi c«ng
t¸c bè trÝ nh©n sù trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam
I.ThÕ nµo lµ bè trÝ nh©n sù?
1.Bè trÝ nh©n sù
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét qu¸ tr×nh tuÇn hoµn liªn tôc. C«ng thøc
T­H­T’®· lµm râ vßng quay cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Qu¸ tr×nh ®ã ®­îc
b¾t ®Çu b»ng doanh nghiÖp bá vèn (T) ®Ó mua H, nguyªn vËt liÖu cho
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸. Hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra sÏ
®­îc doanh nghiÖp ®em ®i b¸n vµ c¸i mµ doanh nghiÖp thu ®­îc lµ mét
l­îng tiÒn T’(T’>T). Sau khi h¹ch to¸n doanh nghiÖp tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó
b­íc vµo mét chu k× s¶n xuÊt míi T’­H­T”. Cø nh­ vËy cïng víi nhu cÇu
cña con ng­êi ngµy cµng t¨ng lªn th× l­îng hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra ngµy
cµng nhiÒu .
Nh×n vµo c«ng thøc T­H­T’ ta ch¼ng thÊy vai trß cña con ng­êi ë
®©u . NhiÒu ng­êi sÏ bËn t©m suy nghÜ r»ng sao cã thÓ s¶n xuÊt ®­îc
mµ kh«ng cã con ng­êi ? Thùc chÊt trong c«ng thøc T­H­T’ c¸c nhµ kinh
tÕ ®· giÊu ®i vai trß cña con ng­êi bëi sù xuÊt hiÖn cña con ng­êi trong
c«ng thøc sÏ lµm x¸o trén b¶n chÊt tuÇn hoµn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
.Thùc tÕ vai trß cña con ng­êi lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt bëi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt muèn diÔn ra ®­îc ph¶i cã ®ñ ba yÕu tè c¬
b¶n lµ :t­ liÖu lao ®éng, ®èi t­îng
Xã hội càng phát triển thì nhu cầu càng cao. Do đó doanh nghiệp phải đẩy mạnh sản xuất, con gnười phải làm việc với năng suất cao hơn đồng thời chất lượng sản p
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement