Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Corwyn
#747804 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Kinh nghiệm đào tạo nghề và đào tạo nguồn nhân lực của một số nước.
®Ò ¸n m«n häc
NguyÔn thÞ MËn ­ KTL§ 45B ­ Tr­êng §HKTQD
2
lêi nãi ®Çu
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· diÔn ra nhiÒu thay ®æi lín trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña quèc gia. ThÕ giíi ®ang chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn sang nÒn kinh tÕ trÝ thøc, trong ®ã ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ rÊt quan träng. N­íc ta còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã cña thÕ giíi, nghiªn cøu kinh nghiÖm cña thÕ giíi vÒ vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó tõ ®ã cã thÓ øng dông vµo viÖt nam. Qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ diÔn ra trªn toµn thÕ giíi lµm thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ còng nh­ thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng cña thÕ giíi còng nh­ cña quèc gia nªn mçi n­íc cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho n­íc m×nh. C¸c n­íc, còng nh­ c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, ®¸p øng ®­îc tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn. ChÝnh v× sù thay ®æi cña khoa häc c«ng nghÖ nªn c¸c quèc gia cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o båi d­ìng nguån nh©n lùc cña quèc gia m×nh. Do sù ph¸t triÓn cña mçi quèc gia nªn cã c¸c chÝnh s¸ch gi¸o dôc kh¸c nhau ®Æc biÖt hÖ thèng ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc còng mang ®Æc ®iÓm riªng. HiÖn nay cã nhiÒu quèc gia cã c¸c hÖ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®· thu ®­îc nhiÒu thµnh c«ng vµ ®· ®­îc c¸c n­íc kh¸c ¸p dông còng thu ®­îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. V× hÖ thèng ®µo t¹o nghÒ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña c¸c n­íc nh­ §øc, Mü, mét sè n­íc trong khu vùc cã nhiÒu thµnh c«ng nªn em chän nghiªn cøu ®Ò tµi “ Kinh nghiÖm ®µo t¹o nghÒ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña mét sè n­íc”.
Néi dung
A. Mét sè kh¸i niÖm
§µo t¹o lµ mét qu¸ tr×nh häat ®éng cã môc ®Ých, cã tæ chøc nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng, th¸i ®é ®Ó hoµn thiÖn nh©n c¸ch cho mçi c¸ nh©n t¹o n¨ng lùc cho hä vµo ®êi hµnh nghÒ cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao Gi¸o dôc lµ ho¹t ®éng häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho con ng­êi b­íc vµo mét nghÒ nghiÖp hoÆc chuyÓn sang mét nghÒ míi, thÝch hîp h¬n trong t­¬ng lai.
Quá trình công nghiệp hoá diễn ra trên toàn thế giới làm thay đổi cơ cấu kinh tế cũng như thay đổi cơ cấu lao động của thế giới cũng như của quốc gia nên mỗi nư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement