Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nh03m_ko0l
#747797 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hệ thống tiền lương – Một công cụ quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
§Ò ¸n m«n häc
§ç ThÞ H¶i YÕn – Líp KTL§ 46B
2
C¸c doanh nghiÖp lµ n¬i t¹o ra phÇn lín cña c¶i vËt chÊt cho ®Êt n­íc, chiÕm
tû träng lín trong tæng s¶n phÈm quèc d©n. Nguån lùc chÝnh cña mçi doanh nghiÖp
lµ nguån nh©n lùc. Trong ®iÒu kiÖn kh¾c nghiÖt cña th­¬ng tr­êng, c¹nh tranh vÒ
nguån nh©n lùc lu«n lµ vÊn ®Ò nãng báng t¹i c¸c c«ng ty tÇm cì trªn thÕ giíi. §Ó thu
hót nh©n tµi, c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn
nguån nh©n lùc mµ theo ®ã møc l­¬ng th­ëng cïng nhiÒu chÕ ®é ®·i ngé kh¸c lu«n
®­îc l·nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt quan t©m. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng
c¬ chÕ tiÒn l­¬ng hîp lý, dung fc¬ chÕ ®ã ®Ó qu¶n lý ng­êi lao ®éng tèt lµ mét vÊn
®Ò mang tÝnh cÊp thiÕt hiÖn nay gióp doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã
nguån nh©n lùc giái, g¾n bã víi m×nh.
VÒ mÆt nhµ n­íc, viÖc ®æi míi chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng lu«n mang tÝnh thêi
sù. X· héi lu«n biÕn ®æi, nÒn kinh tÕ lu«n n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò míi, ®Æc biÖt
khi n­íc ta gia nhËp WTO th× viÖc ch¨m lo, c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi s«ng cña c¸n
bé, c«ng nh©n viªn chøc, ng­êi lao ®éng nãi chung lµ cùc k× quan träng.
NhËn thøc râ tÇm quan träng cña c¬ chÕ tiÒn l­¬ng víi ng­êi lao ®éng, víi
doanh nghiÖp vµ toµn thÓ x· héi, Nhµ n­íc ta ®· liªn lôc tiÕn hµnh c¶i c¸ch chÝnh
s¸ch tiÒn l­¬ng mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ râ rÖt, phï hîp víi t×nh h×nh Ph¸t triÓn kinh
tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, ®¸p øng nhu cÇu vµ mong muèn cña ng­êi nh©n d©n. Tuy
nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng míi còng béc lé nh÷ng
khuyÕt ®iÓm, h¹n chÕ cÇn ph¶i nghiªn cøu chØnh söa.
Do tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò, em ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi “HÖ thèng
tiÒn l­¬ng – Mét c«ng cô qu¶n lý nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp”, víi mong
muèn ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn c¸ nh©n vÒ c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng vµ ®­a
tiÒn l­¬ng thµnh mét c«ng cô qu¶n lý hiÖu qu¶ trong doanh nghiÖp.
§Ò tµi cña em gåm 3 phÇn chÝnh:
I.
LÝ luËn chung
Nhận thức rõ tầm quan trọng của cơ chế tiền lương với người lao động, với doanh nghiệp và toàn thể xã hội, Nhà nước ta đã liên lục tiến hành cải cách chính sách
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement