Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By coleminhdaquen
#747796 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2
Ch­¬ng I. Mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ ®µo t¹o vµ phÊt triÓn nguån nh©n
lùc.
Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë n­íc ta hiÖn nay vµ ph­¬ng h­íng hoµn thi
Ch­¬ng I.
mét sè lý luËn c¬ b¶n vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
I. Kh¸i niÖm
1. Kh¸i niÖm nguån nh©n lùc
Nguån nh©n lùc víi t­ c¸ch lµ n¬i cung cÊp søc lao ®éng cho x· héi,
nã bao gåm toµn bé d©n c­ cã c¬ thÓ ph¸t triÓn b×nh th­êng (kh«ng bÞ
khiÕm khuyÕt hoÆc dÞ tËt bÈm sinh).
Nguån nh©n lùc cã thÓ víi t­ c¸ch lµ mét nguån lùc cho sù ph¸t triÓn
kinh tÕ x· héi ,lµ kh¶ n¨ng lao ®éng cña x· héi , ®­îc hiÓu theo nghÜa hÑp
h¬n ,bao gåm nh÷ng nhãm d©n c­ trong ®é tuæi lao ®éng ,cã kh¶ n¨ng lao
®éng.
Nguån nh©n lùc cßn ®­îc hiÓu víi t­ c¸ch lµ tæng hîp c¸ nh©n nh÷ng
con ng­êi cô thÓ tham gia vµo qu¸ tr×nh lao ®éng,lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè
vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn ®­îc huy ®éng vµo qu¸ tr×nh lao ®éng.Víi c¸ch
hiÓu nµy, nguån nh©n lùc bao gåm nh÷ng nguêi tõ b¾t ®Çu b­íc vµo tuæi
lao ®éng trë lªn cã tham gia vµo nÒn s¶n xuÊt x· héi.
C¸c c¸ch hiÓu trªn chØ kh¸c nhau vÒ viÖc x¸c ®Þnh qui m« nguån
nh©n lùc.Nguån nh©n lùc cßn ®­îc xem xÐt trªn gi¸c ®é sè l­îng vµ chÊt
l­îng.Sè l­îng ®­îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªu qui m« vµ tèc ®é t¨ng
nguån nh©n lùc. C¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng nµy cã quan hÖ mËt thiÕt víi chØ
tiªu qui m« vµ tèc ®é t¨ng d©n sè. Qui m« d©n sè cµng lín, tèc ®é t¨ng d©n
.Đối với người lao động không thể nhập khẩu được.Muốn có sự tương thức,đồng bộ giữa KT-CN và con người đòi hỏi không chỉ số lượng và không phải chủ yếu ở số lượ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement