Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kynan
#747792 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đào tạo công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2
Lêi më ®Çu.
Nguån nh©n lùc vµ nguån nh©n lùc tµi chÝnh, tµi nguyªn …cã ý
nghÜa rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ­x· héi. ViÖc ®µo t¹o, båi d­ìng vµ ph©n bè sö dông tèt nguån nh©n lùc lµ yªu cÇu tÊt yÕu cña mçi qu«c gia. §èi víi ViÖt Nam, vÊn ®Ò nµy ®· trë nªn cÊp b¸ch vµ ®ãng vai trß quan träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸.
Nh©n tè con ng­êi ®ãng vai trß chñ yÕu trong ph¸t triÓn kinh tÕ ­x·
héi, do vËy ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã chÊt l­îng lµ mét nh©n tè then chèt. Theo UBND cã 5 nh©n tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n©ng cao chÊt l­îng nguån lao ®éng lµ: Gi¸o dôc ®µo t¹o; søc khoÎ dinh d­ìng; m«i tr­êng ; viÖc lµm vµ sù gi¶i phãng con ng­êi. C¸c nh©n tè nµy cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, trong ®ã gi¸o dôc ®µo t¹o ®ãng vai trß lµ c¬ së.
Ngµy nay sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®ang lµ ®ßn bÈy trùc tiÕp
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ­x· héi, lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò cña sù ph¸t triÓn.
§¶ng ta kh¼ng ®Þnh : ""§­a ®Êt n­íc ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn,
n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i …''. §©y chÝnh lµ môc tiªu tæng qu¸t cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 10 n¨m 2001­2010. Tõ ®ã trong v¨n kiÖn §¹i héi IX §¶ng ta chØ râ ''TiÕp tôc qu¸n triÖt quan ®iÓm gi¸o dôc lµ quèc s¸ch hµng ®Çu vµ t¹o sù chuyÓn biÕn c¬ b¶n, toµn diÖn trong ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o…''.
Nh­ vËy ®µo t¹o nguån lùc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i
ho¸ lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi vµ cña toµn x· héi lµ vÊn ®Ò lín cña quèc gia. V× lý do trªn em ®· x¸c ®Þnh tiÕp cËn vÊn ®Ò nµy. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò ¸n, em cã tham kh¶o mét sè bµi viÕt cña c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c c¸n bé l·nh ®¹o, chØ ®¹o vÒ kinh tÕ cña ViÖt Nam, víi nh÷ng nhËn ®Þnh rót ra tõ thùc tiÔn cña ®­êng lèi kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò lín, phøc t¹p vµ rÊt khã kh¨n nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh viÕt bµi. Em mong nh©n ®­îc sù khÝch lÖ vµ gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Nhân tố con người đóng vai trò chủ yếu trong phát triển kinh tế -xã hội, do vậy phát triển nguồn nhân lực có chất lượng là một nhân tố then chốt. Theo UBND có 5
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement