Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chuot_ngoc
#747784 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công tác tuyển mộ và tuyển chọn lao động là hoạt động then chốt của quản trị nhân lực trong tổ chức
§Ò ¸n m«n häc
2
4. TiÕn tr×nh tuyÓn dông lao ®éng. ...................................................18
B. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tuyÓn mé vµ tuyÓn chän lao ®éng ë n­íc ta hiÖn nay. ....20
1. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam. .........................................22
1.1. VÒ quy m« lùc l­îng lao ®éng.......................................................22
1.3. Tr×nh ®é häc vÊn cña lùc l­îng lao ®éng ......................................23
1.4. Tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt ......................................................23
2. Thùc tr¹ng tuyÓn dông lao ®éng trong c¸c tæ chøc,doanh
nghiÖp ...............................................................................................................24
C. TÇm quan träng cña tuyÓn dông lao ®éng trong tæ chøc ..................................... 26
1. Mèi quan hÖ chÆt chÏ víi sù ph¸t triÓn...........................................26
1.1. TuyÓn dông lao ®éng thóc ®Èy ph¸t triÓn.....................................26
1.2. TuyÓn dông t¹o lµn sãng c¹nh tranh lµnh m¹nh. ............................26
2. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc ...........................................................27
2.1. TuyÓn dông lao ®éng thóc ®Èy cung cÇu lao ®éng trong tæ
chøc .....................................................................................................................27.
2.2. TuyÓn dông lao ®éng gióp c¸c nhµ kÕ ho¹ch nh©n lùc ho¹ch
®Þnh chiÕn l­îc nh©n lùc cho t­¬ng lai...........................................................27
3. TuyÓn dông t¹o ®éng lùc trong lao ®éng. ........................................27
4. TuyÓn dông víi c«ng t¸c ®¸nh gi¸ thùc hiÖn c«ng viÖc ..................28
5. §Þnh h­íng vµ héi nhËp lao ®éng míi vµo m«i tr­êng lµm viÖc.....28
5.1. TuyÓn dông t¹o sù thÝch øng víi c«ng viÖc míi cho lao ®éng míi.28
5.2. TuyÓn dông cung cÊp th«ng tin vÒ m«i tr­êng lµm viÖc. .............28
6. TuyÓn dông vµ hÖ thèng l­¬ng bæng...............................................29
7. Mét sè khÝa c¹nh kh¸c ........................................................................29
7.1.TuyÓn dông lao ®éng víi quan hÖ lao ®éng ...................................29
7.2.TuyÓn dông. tranh chÊp lao ®éng vµ bÊt b×nh trong tæ chøc......29
D. Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p trong c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng ..............30
1. Mét sè kiÕn nghÞ ................................................................................30
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa này cũng bởi công tác tuyển mộ tuyển chọn công nhân rất cẩu thả dẫn đến chất lượng công trình không được đảm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement