Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hangnga3138768
#747765 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH ở Việt Nam .
2
nh©n lùc ViÖt Nam hiÖn nay, do ®ã em chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ViÖt Nam trong sù nghiÖp CNH­H§H ë ViÖt
Nam ”.
Trong néi dung cña bµi viÕt nµy em sÏ nghiªn cøu 5 néi dung chÝnh:
I. Nh÷ng kh¸i niÖm
II. Néi dung cña chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
III.Néi dung cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¸c yÕu tè ¶nh
h­ëng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
IV.Mèi quan hÖ gi÷a chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®µo
t¹o, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
V. §¸nh gi¸ c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt
Nam hiÖn nay
Víi nh÷ng néi dung nhá, cô thÓ, chi tiÕt mµ bµi viÕt ®Ò cËp tíi, em hi
väng sÏ gãp phÇn lµm s¸ng tá h¬n chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc cña ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ.
MÆc dï em ®· cè g¾ng t×m tßi tµi liÖu bæ sung vµo kiÕn thøc lý luËn
cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy nªn chÝn ch¾n ch¾n sÏ cßn
nhiÒu thiÕu sãt. ChÝnh v× vËy em kÝnh mong ®­îc sù bæ sung, söa ®æi
cña thÇy gi¸o vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy
gi¸o: PGS.TS. TrÇn Xu©n CÇu ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.

Trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chính sách đào tạo – phát triển nguồn nhân lực có ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc và được xem như một nhân tố quan trọ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement