Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By maanhlam
#747763 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp cải tiến tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty Fafilm Việt nam.
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Khoa quản lý doanh nghiệp
Hoàng Văn Dũng
Lớp 726 – MSV: 02D8939n
Néi dung c¬ b¶n cña ®Ò tµi nµy bao gåm ba phÇn chÝnh:
Ch­¬ng I : Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh
nghiÖp.
Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña C«ng
ty Fafilm ViÖt nam.
Ch­¬ng III : Nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m c¶i tiÕn tæ chøc bé m¸y
qu¶n lý ë C«ng ty Fafilm ViÖt nam.
Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n nªn bµi luËn v¨n nµy khã tr¸nh khái
nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý, bæ sung cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé trong v¨n phßng C«ng ty vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn ®Ò tµi nµy ®Ó bµi luËn v¨n ®­îc hoµn chØnh h¬n.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o h­íng dÉn –TS.NgyÔn M¹nh Qu©n,
c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa qu¶n lý vµ c¸c c¸n bé trong v¨n phßng C«ng ty Fafilm ViÖt nam ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy.
Trong điều kiện phát triển nền kinh tế hiện nay, doanh nghiệp nhà nước là một trong những nguồn lực quan trọng của công cuộc phát triển kinh tế. Song cho đến na
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement