Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kitten_Chubby
#747747 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: VẤN ĐỀ TIÊU THỤ THÉP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008-2009.
héi, vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi bÊt ®éng s¶n tiÕp tôc t¨ng ®· gióp cho ngµnh thÐp
®¹t tèc ®é t¨ng tr­áng ®· gióp cho ngµnh thÐp ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 4,25%
trong 6 th¸ng ®Çu n¨m nay. Víi tiÒn ®Ò nÒn kinh tÕ trong n­íc cã nh÷ng
chuyÓn biÕn tÝch cùc, cïng víi tiÕn ®é khëi c«ng c¸c dù ¸n x©y dùng lín, lµ
c¬ së ®Ó ta kh¼ng ®Þnh r»ng 6 th¸ng cuèi n¨m tèc ®é t¨ng tr­ëng cña ngµnh
thÐp sÏ tèt vµ cao h¬n.
2.
Vai trß:
a)
§èi víi doanh nghiÖp
Cã thÓ nãi thÐp lµ nguyªn liÖu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. S¶n xuÊt, tiªu
dïng c«ng nghiÖp ®Òu dïng ®Õn thÐp, còng do ®ã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh
thÐp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo søc khoÎ cña kinh tÕ thÕ giíi còng nh­ kinh tÕ
trong n­íc. NÕu viÖc tiªu thô thÐp diÔn ra thuËn lîi th× sÏ gióp cho c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh thÐp thu ®­îc lîi nhuËn rÊt cao bªn c¹nh ®ã nÕu vÊn ®Ò
tiªu thô bÞ tr× tÖ th× sÏ khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i lao ®ao, v× ø ®äng
hµng vµ thua lç nÆng. Tõ ®ã cã thÓ thÊy vÊn ®Ò tiªu thô ¶nh h­ëng rÊt lín
®Õn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thÐp. Ngoµi ra tiªu thô tèt nã sÏ khiÕn cho
c¸c doanh nghiÖp t¨ng lîi nhuËn vµ më réng thÞ tr­êng kinh doanh.
b)
§èi víi ®Êt n­íc.
ViÖc tiªu thô thÐp diÔn ra thuËn lîi kh«ng chØ gióp Ých cho c¸c doanh
nghiÖp kinh doanh thÐp mµ cßn gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ trong n­íc, më
réng ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®ång thêi gi¶i quyÕt ®­îc viÖc
lµm cho ng­êi lao ®éng trong n­íc.
II.
Thùc tr¹ng vÒ tiªu thô thÐp cña c¸c
doanh nghiÖp trong n­íc giai ®o¹n 2008­2009.
Theo hiÖp héi thÐp ViÖt Nam (VSA) thèng kª th× l­îng thÐp tiªu thô
n¨m 2008 lµ kho¶ng 10 triÖu tÊn gi¶m nhÑ so víi n¨m 2007. L­îng ph«i thÐp
nhËp khÈu ®¹t 1,65 triÖu tÊn trÞ gi¸ 2,43 tû USD, t¨ng 13,1% vÒ l­uîng vµ t¨ng
50,2% vÒ gi¸ trÞ so víi n¨m 2007. Th¸ng 10­2008 l­îng tiªu thô thÐp trong n­íc
Sáu tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp thép như mở cờ trong bụng nhờ lợi nhuận lớn thu được từ nhập phôi giá thấp nhưng bán thép với giá cao, có những doanh ng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement