Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nu0cmatsa0baccuc_hh
#747742 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum
2
Kon Tum nh»m ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi, nh÷ng néi
dung sö dông ®Êt n«ng nghiÖp bÊt hîp lý, kh«ng phï hîp víi ph­¬ng ¸n quy
ho¹ch sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®· ®­îc phª duyÖt gãp phÇn n©ng cao hiÖu
qu¶ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë ®Þa ph­¬ng.
2. T×nh h×nh nghiªn cøu ®Ò tµi
Tõ khi ®æi míi ®Õn nay, ë n­íc ta viÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò ®Êt n«ng
nghiÖp ®· cã mét sè c«ng tr×nh, bµi viÕt vÒ vÊn ®Ò nµy nh­:
­ "Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt n«ng l©m
nghiÖp ë huyÖn B¹ch Th«ng tØnh B¾c C¹n" cña Ng« Xu©n Hoµng, LuËn ¸n
tiÕn sÜ, §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi, 2003.
­ "Khai th¸c nguån lùc ®Êt ®ai ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tØnh §ång
Nai", cña Bïi ThÞ ThuËn, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, 2000.
­ "Khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®ai n«ng nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ
hµng hãa trªn ®Þa bµn tØnh Phó Thä" cña NguyÔn TiÕn Kh«i, Häc viÖn
ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, 1999.
­ "Sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë tØnh S¬n La hiÖn nay" cña Hµ C«ng
NghÜa, Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh, 2004.
­ "Qu¶n lý sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ë T©y Nguyªn" cña TS. NguyÔn
ThÕ Toµn (chñ nhiÖm ®Ò tµi), §Ò tµi khoa häc cÊp bé, 2000.
­ "Thùc tr¹ng qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam
vµ kiÕn nghÞ" NguyÔn M¹nh Tu©n, N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n,
sè 7/2004.
­ "Qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ë c¸c n«ng, l©m tr­êng c¸c tØnh miÒn nói
phÝa B¾c" Bïi Quang, Tµi nguyªn vµ m«i tr­êng, sè 12/2004.
§èi víi Kon Tum, nh÷ng ®Ò tµi ®i s©u vµo nghiªn cøu quy ho¹ch, sö
dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp ch­a cã c«ng tr×nh
nµo. Do ®ã, t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nµy hy väng gãp mét phÇn nhá trong
Trong các hoạt động kinh tế ở nông thôn đặc biệt là sản xuất nông nghiệp luôn gắn liền với đất đai. Trong nông nghiệp, đất đai không chỉ là địa điểm để tiến hàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement