Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phantung83
#747740 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích tình hình tài chính của Công tyXây Dựng số 1 Vĩnh Phúc .
®ì, h­￿íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n C«ng ty XD sè 1
vµ c« gi¸o, t«i ®· chän chuyªn ®Ò “Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña
C«ng tyX©y Dùng sè 1 VÜnh Phóc ”.
Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã c¸c néi dung
chÝnh sau:
Ch­¬ng I. T×nh h×nh chung cña c«ng ty
Ch­¬ng II. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i C«ng ty x©y dùng sè1
VÜnh Phóc
Ch￿¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m ph©n tÝch vµ c¶i thiÖn t×nh h×nh
tµi chÝnh cña C«ng ty x©y dùng sè1 VÜnh Phóc
II: T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét sè n¨m qua cña c«ng ty
So s¸nh
2001/2000
So s¸nh
2002/2001
ChØ tiªu
N¨m
2000
N¨m
2001
N¨m
2002
Sè tiÒn
%

tiÒn
%
1.Doanh thu thuÇn
(Tr)
34.762 37.611 42636 2849
108,1 5025
113,3
2.Chi phÝ H§KD
(Tr)
34.611 37.517 42172 2906
108,3 5015
113,3
3.Lîi tøc thuÇn tõ
H§KD (Tr)
101
95
464
­6
94,1
369
388,4
4. Nép ng©n s¸ch
(Tr)
1.358
1917
2.415
559
141,1 498
125,9
5. Sè ng­êi lao ®éng 338
550
658
212
162,7 108
119,6
6. Thu nhËp b×nh
qu©n (1000®/th¸ng)
632
1010
1.137
378
159,8 127
112,5
Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement