Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Skeggr
#747721 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vì sao chương trình xoá đói giảm cùng kiệt được coi là một trong những chương trình trọng điểm của Chính phủ Việt Nam? Nội dung chính của chương trình này.
2
PhÇn I:
V× sao ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®­îc coi lµ
mét trong nh÷ng ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm cña chÝnh phñ ViÖt Nam
I. Thùc tr¹ng vµ nguyªn nh©n ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam
1. §Þnh nghÜa vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn chuÈn ®ãi nghÌo.
1.1. §Þnh nghÜa. ViÖt Nam thõa nhËn ®Þnh nghÜa chung vÒ ®ãi nghÌo do Héi nghÞ
chèng ®ãi nghÌo khu vùc Ch©u ¸ ­ Th¸I B×nh D­¬ng do ESCAP tæ chøc tµi B¨ng cèc, Th¸I Lan th¸ng 9/1993: nghÌo lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn d©n c­ kh«ng ®­îc h­ëng vµ tho¶ m·n c¸c nhu cÇu c¬ b¶n cña con ng­êi mµ nh÷ng nhu cÇu nµy ®· ®­îc x· h«I thõa nhËn tuú theo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x· héi vµ phong tôc tËp qu¸n ®Þa ph­¬ng.
1.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chuÈn ®ãi nghÌo cña Ch­¬ng tr×nh xo¸
®ãi gi¶m nghÌo quèc gia.
Tr­íc nh÷ng thµnh tÝch cña c«ng cuéc gi¶m nghÌo còng nh­ tèc ®é
t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ møc sèng, tõ n¨m 2001 ®· c«ng bè møc chuÈn nghÌo míi ®Ó ¸p dông cho thêi kú 2001­ 2005, theo ®ã chuÈn nghÌo cña Ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo quèc gia míi ®­îc x¸c ®Þnh ë møc ®é kh¸c nhau tuú theo tõng vïng, cô thÓ b×nh qu©n thu nhËp lµ: 80 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng ë c¸c vïng h¶I ®¶o vµ vïng nói n«ng th«n; 100 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng ë c¸c vïng ®ång b»ng n«ng th«n; 150 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng ë khu vùc thµnh thÞ.
Trong t­¬ng lai sÏ tiÕn ®Õn mét chuÈn thèng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ tû lÖ
hé nghÌo ë ViÖt Nam vµ cã tÝnh ®Õn tiªu chÝ Quèc tÕ ®Ó so s¸nh.
2.
Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo ë ViÖt Nam.
2.1. ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo c¸c n­íc nghÌo cña thÕ giíi.
Tû lÖ hé ®ãi nghÌo cña ViÖt Nam cßn kh¸ cao. Theo kÕt qu¶ ®iÒu
tra møc sèng d©n c­ (theo chuÈn ngµnh chung cña quèc tÕ), tû lÖ ®ãi nghÌo n¨m 1998 lµ trªn 37% vµ ­íc tÝnh ®Õn n¨m 2000 tû lÖ nµy vµo kho¶ng 32% (gi¶m kho¶ng 1/2 tû lÖ hé nghÌo so víi n¨m 1990). NÕu tÝnh theo chuÈn ®ãi nghÌo vÒ l­¬ng thùc, thùc phÈm n¨m 1998 lµ 15% vµ ­íc tÝnh n¨m 2000 lµ 13%.
Cho đến ngày nay, xoá đói giảm nghèo toàn diện, bền vững vẫn luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement