Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By linhnguyen_1003
#747719 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tài liệu: vì sao chương trình xoá đói giảm cùng kiệt được coi là một trong những chương trình trọng điểm của chính phủ Việt Nam.
2
Lêi më ®Çu

ViÖt Nam ®­îc nh©n lo¹i biÕt ®Õn nh­ mét ®iÓn h×nh cña sù æn
®Þnh chÝnh trÞ, x· héi; nh­ lµ tÊm g­¬ng cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vÒ
sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Trong xu thÕ héi nhËp ngµy nay
chóng ta cÇn ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó ®­a ®Êt n­íc tho¸t khái t×nh
tr¹ng nghÌo ®ãi tiÕn lªn x©y dùng mét x· héi tèt ®Ñp, x· héi x· héi chñ
nghÜa.ChÝnh v× vËy xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô c¬
b¶n vµ cÊp thiÕt trong qu¸ tr×nh x©y dùng ®Êt n­íc ®Æc biÖt lµ trong giai
®o¹n hiÖn nay.Thùc chÊt ®©y lµ mét lÜnh vùc cã tÇm chiÕn l­îc quan
träng, ®Çy tÕ nhÞ vµ phøc t¹p, bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò nh¹y c¶m nh­ sau:
X· héi ViÖt Nam cã ph©n cùc “ng­êi giµu” vµ “kÎ nghÌo” kh«ng?
ViÖt Nam cã thÓ lµ g× ®Ó thóc ®Èy viÖc gi¶m ®ãi nghÌo ë nh÷ng vïng
t¨ng tr­ëng chËm vµ nhê ®ã gi¶m bít sù bÊt c«ng b»ng vÒ kinh tÕ­ x· héi
®ang gia t¨ng.
M¹ng l­íi b¶o trî x· héi cã ®em l¹i sù æn ®Þnh x· héi cã ®em l¹i sù æn
®Þnh x· héi trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ nhanh chãng hay kh«ng? ë
®ã møc sèng cña nh÷ng ng­êi nghÌo, ng­êi cã tr×nh ®é häc vÊn vµ nhËn
thøc x· héi thÊp, ng­êi yÕu thÕ ®­îc b¶o trî sÏ gióp chóng ta x¸c ®Þnh ®­îc
m« h×nh x· héi ViÖt Nam nãi chung vµ bé mÆt cña khu vùc n«ng th«n
ViÖt Nam nãi riªng vµo n¨m 2010.
Thùc chÊt nh÷ng chØ tiªu x· héi kh¸ cao so víi ph¸t triÓn kinh tÕ ë
ViÖt Nam cã tiÕp tôc ®Èy m¹nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi c«ng
b»ng hay kh«ng?
§èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò trªn, ViÖt Nam ®· ph¶i huy ®éng nhiÒu
nguån lùc vµ biÕn chiÕn l­îc vÜ ®¹i nµy lµ c«ng viÖc cña toµn d©n, thu
hót mèi quan t©m ë toµn ph¹m vi toµn quèc gia tõ vÜ m« ®Õn vi m« vµ sù
Mạng lưới bảo trợ xã hội có đem lại sự ổn định xã hội có đem lại sự ổn định xã hội trong quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hay không? ở đó mức sống của n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement