Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#747676 tải miễn phí luận văn tốt nghiệp
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ
MỤC LỤC
Trang
HƯƠNG I: GIỚI THIỆU...........................................................................1
1.1Sự cần thiết của đề tài ......................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................3
1.2.1 Mục tiêu chung ............................................................................3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ............................................................................3
1.3 Phạm vi nghiên cứu ........................................................................3
1.4 Lược khảo tài liệu tham khảo .........................................................3
HƯƠNG II:PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
GHIÊN CỨU ...............................................................................................5
2.1 Phương pháp luận ...........................................................................5
2.1.1 Khái niệm và phân loại nguồn vốn của NHTM ..........................5
2.1.2 Các hình thức huy động vốn........................................................6
2.1.3 Những rủi ro đối với nguồn vốn huy động..................................8
2.1.4 Các chỉ số tài chính sử dụng trong phân tích số liệu của đề tài...8
2.1.5 Phương pháp so sánh số tuyệt đối, số đối tương sử dụng trong
phân tích của đề tài ...............................................................................9
2.2 Phương pháp nghiên cứu ................................................................10
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ......................................................10
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu.....................................................10
HƯƠNG III:ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
HÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ......................................................11
3.1 Khái quát về ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ ........................11
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng MHB
chi nhánh Cần Thơ................................................................................11
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của chi nhánhMHB tại
Cần Thơ ................................................................................................12
3.1.2.1 Về công tác huy động vốn ........................................................12
3.1.2.2 Về hoạt động tín dụng ..............................................................13
3.2 Cơ cấu tổ chức ................................................................................14
3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức....................................................................14
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .......................................14
3.2.2.1 Ban Giám Đốc ..........................................................................14
3.2.2.2 Phòng Hành Chánh Nhân Sự....................................................15
3.2.2.3 Phòng Nghiệp Vụ Kinh Doanh.................................................15
3.2.2.4 Phòng Kế Toán-Ngân Quỹ .......................................................16
3.2.2.5 Phòng Nguồn Vốn ....................................................................16
3.2.2.6 Phòng Kiểm Soát Nội Bộ .........................................................17
3.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB
Cần Thơ trong 3 năm (2005-2007) .......................................................18
3.2.1 Lợi nhuận.....................................................................................19
3.2.2 Thu nhập ......................................................................................19
3.2.3 Chi phí .........................................................................................22
3.3 Các sản phẩm huy động vốn của MHB chi nhánh Cần Thơ ..........24
3.3.1 Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, lãi suất bậc thang ............................25
3.3.2 Tiết kiệm ưu đãi dành cho người cao tuổi ...................................25
3.3.3 Tiết kiệm có gởi-có thưởng .........................................................25
3.3.4 Tiết kiệm không kỳ hạn ...............................................................26
3.3.5 Tiết kiệm USD.............................................................................26
3.3.6 Tài khoản tiền gởi thanh toán ......................................................26
3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của chi nhánh
năm 2008 ..............................................................................................27
3.4.1 Thuận lợi......................................................................................27
3.4.2 Khó khăn......................................................................................28
3.5 Những thành tựu chi nhánh MHB Cần Thơ đạt được từ khi
mới thành lập cho đến nay....................................................................29
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI
NHÁNH CẦN THƠ CỦA NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN NHÀ ĐBSCL ..31
4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL
chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2005-2007............................................31
4.1.1 Vốn huy động ..............................................................................33
4.1.2 Vốn điều chuyển từ Hội sở..........................................................33
4.1.3 Tài sản nợ khác............................................................................34
4.2 Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng...........................35
4.2.1 Phân tích nguồn vốn huy động-phân theo hình thức huy động...35
4.2.2 Phân tích tình hình vốn huy động theo nội tệ, ngoại tệ ...............39
4.2.3 Phân tích huy động vốn phân theo kỳ hạn tín dụng ....................41
4.2.4 Phân tích tình hình huy động vốn theo ngành nghề kinh tế ........44
4.2.5 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn
của ngân hàng .......................................................................................46
4.2.6 Phân tích rủi ro trong huy động vốn............................................48
CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH....52
5.1 Điểm mạnh, điểm yếu và tiềm lực cạnh tranh của chi nhánh
trong công tác huy động vốn so với các TCTD trên địa bàn................52
5.1.1 Điểm mạnh ..................................................................................52
5.1.2 Điểm yếu .....................................................................................52
5.1.3 Tiềm lực cạnh tranh của chi nhánh..............................................54
5.2 Một số giải pháp .............................................................................55
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................58
6.1 Kết luận...........................................................................................58
6.2 Kiến nghị ........................................................................................58
LIink download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement