Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Miss_Ebo
#747672 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phát triển thị trường đất đai
§Ò ¸n m«n häc
Ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®Êt
®ai

Ph¹m V¨n §¹i LíP Qu¶n Lý §Þa chÝnh K39
2
nh÷ng “c¬n sèt”vÒ ®Êt ®ai trªn thÞ tr­êng, nhÊt lµ ®Êt ven ®« thÞ
vµ c¸c khu vùc gÇn trôc ®­êng giao th«ng khi mµ ®« thÞ ho¸ ngµy
cµng më réng.

§Êt ®ai lµ n¬i sinh sèng vµ lµ ®Þa bµn lµm viÖc cña con ng­êi,
tr¶i qua bao thÕ hÖ, «ng cha ta ®· khai th¸c, sö dông vµ b¶o vÖ tõng
tÊc ®Êt cho ®Õn ngµy nay, ®Êt ®ai ®· tr¶i qua nh÷ng th¨ng trÇm
lÞch sö cïng víi sù kÕt tinh søc lao ®éng con ng­êi ®· t¹o nªn tÝnh
nh©n v¨n cho ®Êt ®ai. ChÝnh bëi lÏ ®ã, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi ”Ph¸t
triÓn thÞ tr­êng ®Êt ®ai” lµ v« cïng quan träng cho viÖc ph¸t triÓn
thÞ tr­êng ®Êt ®ai hiÖn nay sao cho ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cuéc sèng
®ång thêi ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®Êt g¾n liÒn v¬i viÖc b¶o vÖ tÝnh
nh©n v¨n vèn cã cña ®Êt ®ai, h­íng con ng­êi sö dông mét c¸ch triÖt
®Ó quü ®Êt: hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ, trong s¹ch cho m«i tr­êng.

ViÖc nghiªn cøu kü ®Ò tµi nµy, môc ®Ých h­íng thÞ tr­êng ®Êt
®ai ph¸t triÓn lµnh m¹nh. Chóng t«i víi t­ c¸ch lµ sinh viªn Tr­êng ®¹i
häc kinh tÕ, b»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc, t«i xin ®­îc tr×nh bµy
®Ò tµi trªn qua mÊy vÊn ®Ò sau:
+ Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ thÞ tr­êng ®Êt ®ai.
+ Ch­¬ng II: Tæng quan vÒ thÞ tr­êng ®Êt ë ViÖt nam.
+ Ch­¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ph­¬ng h­íng thóc ®Èy thÞ tr­êng
®Êt ®ai ë ViÖt nam.

Mét sè kiÕn nghÞ cña b¶n th©n.

KÕt luËn.
Hiện nay, nền kinh tế -xã hội Việt nam đang trên đà phát triển, thị trường đất đã hoạt động công khai, kích thích nhu cầu sử dụng đất vào các mục đích kinh tế-x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement