Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By dat2004_nd
#747670 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình thực hiện chất lượng xe buýt hiện nay trên địa bàn Hà Nội
§Ò ¸n m«n häc QTCL45 ­ KTQD
SV: NguyÔn thÞ Minh
2
I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ giao th«ng ®« thÞ vµ dÞch vô vËn chuyÓn c«ng céng
1. Giao th«ng c«ng céng trong ®« thÞ ®« thÞ
Kh¸i niÖm vÒ giao th«ng c«ng céng:
Giao th«ng c«ng céng lµ 1 trong sè nhiÒu lo¹i giao th«ng trong ®« thÞ . Cã chøc
n¨ng giao l­u hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch gi÷a c¸c khu vùc kinh tÕ gi÷a c¸c vïng miÒn.
Trong ®« thÞ , do nhu cÇu ho¹t ®éng vÒ s¶n xuÊt , th­¬ng m¹i vµ ®êi sèng hµng
ngµy cña con ng­êi , viÖc ®i l¹i trªn ®­êng phè trë thµnh thiÕt yÕu . Tuú theo kho¶ng
c¸ch vµ thêi gian ®i l¹i ng­êi ta cã thÓ ®i bé hay ®i l¹i b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau .
c«ng t¸c vËn t¶i hµnh kh¸ch chÝnh lµ nh»m gi¶i quyÕt viÖc ®i l¹i cña mäi ng­êi ®­îc
nhanh chãng thuËn tiÖn.
C¸c thµnh phè lín ë c¸c n­íc th× ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc ph­¬ng tiÖn vËn t¶i
hµnh kh¸ch nh­ tÇu ®iÖn ngÇm , xe buýt vµ «t« c¸ nh©n . ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­
ViÖt Nam th× hÇu nh­ lµ chØ cã xe buýt , xe taxi , xe g¾n m¸y … Nh×n chung hÖ
thèng vËn t¶i cßn l¹c hËu , ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®i l¹i ngµy cµng gia t¨ng cña
ng­êi d©n . ChÝnh v× vËy Giao th«ng c«ng céng lµ bµi to¸n cÇn gi¶i quyÕt trong c«ng
cuéc ph¸t triÓn cña mçi ®« thÞ .
Giao th«ng c«ng céng dÇn trë thµnh h×nh thøc giao th«ng chÝnh cña ng­êi d©n
trong c¸c ®« thÞ trªn thÕ giíi , ®Æc biÖt lµ ë c¸c ®« thÞ cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn .
Giao th«ng c«ng céng cã kh¶ n¨ng vËn chuyÓn víi khèi l­îng lín hµnh kh¸ch vµ thay thÕ
®­îc c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n ®ang ngµy cµng gia t¨ng nhanh ë hÇu hÕt c¸c n­íc ,
®Æc biÖt lµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.
2. DÞch vô vËn chuyÓn c«ng céng
2.1 Kh¸i niÖm dÞch vô vËn chuyÓn c«ng céng
DÞch vô vËn chuyÓn c«ng céng lµ mét lo¹i h×nh cña giao th«ng ®« thÞ , nh»m
®¸p øng nh÷ng nhu cÇu vËn chuyÓn cña ®¹i ®a sè nh©n d©n.
2.2. §Æc ®iÓm dÞch vô vËn chuyÓn c«ng céng
Hà Nội ngày càng phát triển mạnh về kinh tế – xã hội để hướng tới kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Trong suốt thời gian dài có biết bao sự thay đổi nhưng Hà Nội là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement