Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By shini_de
#747668 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
th«ng th­êng, cßn vÞ trÝ t­¬ng ®èi ®­îc ®¸nh gi¸ bëi kho¶ng c¸ch ®Õn trung
t©m, c¸c ®iÓm dÞch c«ng céng, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh­: th­¬ng m¹i,
v¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc vµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tiÕp cËn. YÕu tè vÞ trÝ sÏ
quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ vµ lîi Ých mang l¹i cña B§S. Khi mét yÕu tè lµm thay
®æi vÞ trÝ sÏ quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ vµ lîi Ých mang l¹i cña B§S. Khi mét yÕu
tè lµm thay ®æi vÞ trÝ th× còng lµm thay ®æi lîi Ých cña B§S.Do vËy mét
mÆt, khi ®Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ®Þnh gi¸ B§S ph¶i dù tÝnh
tr­íc c¸c thay ®æi nµy. §ång thêi, ®Çu t­ vµo c¸c c«ng tr×nh B§S ph¶i ®i ®«i
víi viÖc ph¸t triÓn c¸c yÕu tè tiÕp cËn, gi¶m kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c trung
t©m b»ng viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng, ®iÖn, n­íc…
Còng do B§S cã tÝnh cè ®Þnh vÒ vÞ trÝ nªn gi¸ trÞ vµ lîi Ých cña
B§S chÞu t¸c ®éng cña yÕu tè vïng vµ khu vùc râ rÖt, bao gåm c¸c yÕu tè
vÒ: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ ­ x· héi vµ m«i tr­êng.
Thø 2: B§S lµ lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh l©u bÒn. TÝnh l©u bÒn cña
hµng ho¸ B§S g¾n liÒn víi sù tr­êng tån cña ®Êt ®ai, lo¹i tµi s¶n do thiªn
nhiªn ban tÆng kh«ng thÓ bÞ tiªu huû: MÆt kh¸c, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng,
kiÕn tróc… th­êng cã tuæi thä cao kÓ c¶ B§S n«ng nghiÖp (v­ên c©y l©u
n¨m) còng tån t¹i l©u dµi. TÝnh l©u bÒn cña B§S kh¸c nhau tuú theo lo¹i
B§S. TÝnh l©u bÒn B§S thÓ hiÖn ë c¶ 2 gãc ®é: vËt lý vµ kinh tÕ, th­êng
tuæi thä vËt lý cao h¬n tuæi thä kinh tÕ chÝnh v× vËy, khi ®Çu t­ x©y dùng
ph¶i dù tÝnh tuæi thä kinh tÕ ®Ó quyÕt ®Þnh tuæi thä vËt lý, tr¸nh ®Çu t­
l·ng phÝ hoÆc ®Çu t­ nhiÒu lÇn.
Thø 3, hµng ho¸ B§S mang tÝnh khan hiÕm. Së dÜ cã tÝnh khan
hiÕm lµ do ®Êt ®ai lµ yÕu tè cã giíi h¹n, ®Êt ®ai dïng cho ®Çu t­ ph¸t
triÓn l¹i cµng giíi h¹n h¬n. Trong khi ®ã do yªu cÇu ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ
®Êt ®ai ngµy cµng nhiÒu dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi cung ­ cµu B§S ®Èy
gi¸ lªn cao, xuÊt hiÖn hiÖn t­îng ®Çu c¬ ®Êt ®ai. V× vËy nhµ n­íc ph¶i cã
tÝnh chÊt ®iÒu tiÕt c©n b»ng cung ­ cÇu.
Thứ nhất, BĐS có vị trí cố định về vị trí địa lý, về địa điểm và không có khả năng di dời được. Đặc điểm này là do BĐS luôn gắn liền với đất đai, mà đất đai có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement