Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rymeroz
#747653 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Công nghiệp Việt Nam.
Nguyễn Ánh Tuyết

Lớp QTKDCN & XDCB
2
h­íng vµ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm
c«ng nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn ®­îc kÕt cÊu
thµnh 3 phÇn nh­ sau:
PhÇn I - Thùc chÊt vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh
PhÇn II - Thùc tr¹ng vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n
phÈm c«ng nghiÖp ViÖt Nam
PhÇn III - Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
s¶n phÈm c«ng nghiÖp ViÖt Nam
§©y lµ mét chuyªn ®Ò cã néi dung phong phó vÒ lý luËn, réng vÒ thùc
tr¹ng. Do ®ã chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái cßn cã nh÷ng thiÕu sãt nhÊt
®Þnh. KÝnh mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o gióp cho chuyªn
®Ò ®­îc hoµn chØnh h¬n.
Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o ®· nhiÖt t×nh h­íng
dÉn, chØ b¶o vµ söa ch÷a nh÷ng sai sãt ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy.

Trong những năm qua, Công nghiệp nói chung và các sản phẩm công nghiệp nói riêng của Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement