Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rocky
#747645 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chiến lược phát triển thị trường của Viettel Mobile trong giai đoạn hiện nay.
Hoàng Ngọc Huấn – Khoa Quản lý Lao động­ Lớp LTĐ3 QL1
2
tr­êng mµ Viettel Mobile ®ang sö dông, ®Ó tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cho c¸c
doanh nghiÖp kh¸c.
Ch­¬ng I
C¬ së lý luËn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng
1. Kh¸i niÖm chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng:
ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng n»m trong chiÕn l­îc kinh doanh vµ ph¸t
triÓn cña mét doanh nghiÖp. Nã lµ mét bé phËn cña chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng tËp
trung. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm chiÕn l­îc ph¸t triÓn
thÞ tr­êng, nh­ng kh¸i niÖm ®­îc sö dông phæ biÕn nhÊt vÉn lµ:
­ ChiÕn l­îc ph¸t triÓn (cßn gäi lµ më réng) thÞ tr­êng lµ t×m c¸ch t¨ng tr­ëng
cho doanh nghiÖp, b»ng gi¶i ph¸p th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr­êng míi víi
nh÷ng lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt vµ cung øng trªn thÞ
tr­êng hiÖn t¹i.
Cã nghÜa lµ: doanh nghiÖp sÏ ®­a nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh ®ang s¶n
xuÊt vµ b¸n trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµo tiªu thô trªn nh÷ng thÞ tr­êng hoµn toµn
míi, nh»m môc ®Ých t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Qua ®ã cã thÓ thÊy:
c¸ch thøc ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng lµ ®­a nh÷ng s¶n phÈm
s½n cã cña doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i lµ nh÷ng s¶n phÈm míi h­íng vµo
nh÷ng thÞ tr­êng míi mÎ.
2. §Æc tr­ng cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng:
ChiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña mét chiÕn
l­îc kinh doanh cÊp doanh nghiÖp: nã lµ tæng hîp c¸c môc tiªu dµi h¹n, lµ c¸c
Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước thì việc cấp bách hiện nay là cần xây dung những chiến lược thích hợp, mang tính chất lâu d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement