Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhbang821987
#747643 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường sản phẩm nước hoa Miss Sài Gòn .
§Ò ¸n m«n häc chuyªn ngµnh
2
PhÇn 1 : Thùc tr¹ng vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña s¶n phÈm n­íc hoa
Miss Sµi Gßn .
Trong phÇn nµy , ng­êi ®äc sÏ cã ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ mü phÈm Sµi
Gßn vµ n­íc hoa Miss Sµi Gßn . §Æc biÖt , phÇn nµy tr×nh bµy nh÷ng ­u
thÕ cña Miss Sµi Gßn trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ ,
nh÷ng môc tiªu vµ chiÕn l­îc cña Miss Sµi Gßn .
PhÇn 2 : Lý luËn c¬ b¶n vÒ c¸c chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng .
PhÇn lý luËn c¬ b¶n tr×nh bµy nh÷ng chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng mµ mét
c«ng ty cã thÓ lùa chän ®Ó ¸p dông cho m×nh . Cô thÓ lµ ba chiÕn l­îc t¨ng
tr­ëng theo chiÒu s©u theo ®Ò xuÊt cña Ansoff .
PhÇn 3 : Gi¶i ph¸p Marketing nh»m më réng thÞ tr­êng cña s¶n phÈm
n­íc hoa Miss Sµi Gßn .
PhÇn nµy sÏ tr×nh bµy vÒ chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng mµ Miss Sµi Gßn cã
kh¶ n¨ng ¸p dông . Trªn c¬ së ®ã , t¸c gi¶ sö dông c¸c c«ng cô Marketing ®Ó
thùc hiÖn chiÕn l­îc .
Sau ®©y lµ phÇn néi dung cña ®Ò ¸n .
PhÇn 1 :
Thùc tr¹ng vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña
s¶n phÈm n­íc hoa Miss Sµi Gßn
I . Thùc tr¹ng kinh doanh :
PhÇn nµy sÏ ®i vµo t×m hiÓu nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty mü phÈm
Sµi Gßn , vÒ nguyªn nh©n cã sù ra ®êi cña Miss Sµi Gßn . Sau ®ã , bµi viÕt
sÏ tr×nh bµy vÒ thùc tr¹ng kinh doanh cña Miss Sµi Gßn . Cuèi cïng , ng­êi
®äc sÏ cã c¬ héi hiÓu thªm vÒ môc tiªu vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña Miss
Sµi Gßn .
Với vị thế hiện nay , Miss Sài Gòn hoàn toàn có khả năng mở rộng thêm thị trường tiêu thụ của mình ở trong nước cũng như quốc tế . Đây không chỉ là cơ hội cho m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement