Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Aronos
#747635 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Maketing chiến lược trong kinh doanh du lịch và phát triển
Marketing chiÕn l­îc trong kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch s¹n.
2
nhiÒu c¬ quan ®oµn thÓ, tr­êng häc ®· trë thµnh kh¸ch hµng th­êng
xuyªn cña c«ng ty.
C¸c s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty chó träng ®Õn kh¸ch du lÞch
trong n­íc, kh¸ch du lÞch n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, vµ kh¸ch tõ ViÖt
Nam muèn ®i du lÞch n­íc ngoµi. HiÖn nay, c«ng ty ®ang cung cÊp
rÊt nhiÒu c¸c ch­¬ng tr×nh tour du lÞch hÊp dÉn, nhiÒu ®Þa ®iÓm
du lÞch næi tiÕng trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam chóng ta nh­ H¹ Long, Trµ
Cæ, Héi An, Nha Trang, §µ L¹t…còng nh­ nh÷ng ®iÓm du lÞch næi
tiÕng trªn thÕ giíi nh­ B¾c Kinh, Th­îng H¶i, Malaysia, Singapore…
Bªn c¹nh ®ã cßn cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch mµ kh¸ch cã thÓ tuú
ý lùa chän nh­ du lÞch lÔ héi, leo nói, sinh th¸i, nghØ d­ìng… Ngoµi
ra c«ng ty cßn cã ®éi ngò nh©n viªn n¨ng ®éng, hiÓu biÕt réng, cã
tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nhiÒu kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh, chu ®¸o
nªn tuy tuæi ®êi cßn rÊt trÎ nh­ng còng ®· t¹o ®­îc mét tiÕng nãi riªng
cña trªn thÞ tr­êng du lÞch gióp c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn h¬n n÷a.
II . M«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp
M«i tr­êng marketing lµ tËp hîp nh÷ng lùc l­îng “kh«ng khèng
chÕ ®­îc” mµ c«ng ty ph¶i chó ý ®Õn khi x©y dùng c¸c hÖ thèng
marketing mix cña m×nh. M«i tr­êng marketing cña c«ng ty lµ tËp hîp
nh÷ng chñ thÓ tÝch cùc vµ nh÷ng lùc l­îng ho¹t ®éng ë bªn ngoµi
c«ng ty vµ cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng chØ ®¹o bé phËn marketing,
thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ hîp t¸c tèt ®Ñp víi c¸c kh¸ch hµng
môc tiªu.
Sau Cách Mạng công nghiệp, đời sống con người ngày càng được nâng cao. Ngoài những nhu cầu tối thiểu như ăn, mặc, ở… con người còn nẩy sinh thêm nhiều nhu cầu m
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement