Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Placido
#747619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam
2
Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, víi l­îng kiÕn thøc cã h¹n bµi
viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, r©t mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c b¹n.
PhÇn I
Qu¶ng c¸o ­ Vai trß cña qu¶ng c¸o trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng
1. C¸c kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o
Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm vÒ qu¶ng c¸o :
- Theo hiÖp héi Marketing Mü (AMA): “Qu¶ng c¸o lµ bÊt cø lo¹i h×nh nµo
cña sù hiÖn diÖn kh«ng trùc tiÕp cña hµng ho¸, dÞch vô hay t­ t­ëng hµnh
®éng mµ ng­êi ta ph¶i tr¶ tiÒn ®Ó nhËn biÕt ng­êi qu¶ng c¸o”
- Theo Philip Kotler : “Qu¶ng c¸o lµ nh÷ng h×nh thøc truyÒn th«ng trùc tiÕp
®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn tin ph¶i tr¶ tiÒn vµ x¸c
®Þnh râ nguån kinh phÝ”
- Theo héi Qu¶ng c¸o Mü ®Þnh nghÜa: “qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng truyÒn b¸
th«ng tin, trong ®ã nãi râ ý ®å cña chñ qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn hµng ho¸,
dÞch vô cña chñ qu¶ng c¸o trªn c¬ së cã thu phÝ qu¶ng c¸o, kh«ng trùc tiÕp
nh»m c«ng kÝch ng­êi kh¸c”
Nh÷ng ®Þnh nghÜa trªn cho thÊy qu¶ng c¸o cã nh÷ng ®Æc ®iÓm :
­ Qu¶ng c¸o lµ biÖn ph¸p truyÒn b¸ th«ng tin
­ Qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng s¸ng t¹o : t¹o ra nhu cÇu, x©y dùng h×nh t­îng
doanh nghiÖp hoÆc h×nh ¶nh s¶n phÈm
­ Néi dung qu¶ng c¸o lµ phæ biÕn cã kÕ ho¹ch th«ng tin vÒ hµng ho¸
hoÆc dÞch vô
­ Th«ng tin qu¶ng c¸o lµ nh÷ng th«ng tin ®ßi hái ph¶i tr¶ tiÒn vµ cã
thÓ truyÒn ®Õn nhiÒu kh¸ch hµng trong ph¹m vi môc tiªu dù tÝnh
­ BiÖn ph¸p qu¶ng c¸o lµ th«ng qua vËt m«i giíi qu¶ng c¸o
­ Môc ®Ých cña qu¶ng c¸o lµ tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô, thu lîi nhuËn
2. Vai trß cña qu¶ng c¸o
* §èi víi ng­êi s¶n xuÊt:
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta hướng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đang được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp, người tiêu dùng đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement