Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anthikimngoc
#747617 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và phát triển thương hiệu ở các doanh nghệp Việt NAm
2
PhÇn I
Th­¬ng HiÖu Vµ C¬ Së T¹o LËp Th­¬ng HiÖu Cña Doanh NghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña th­¬ng hiÖu.
1.1.1 Kh¸i niÖm.
S¶n phÈm lµ tÊt c¶ nh÷ng thø ®¸p øng nhu cÇu tiÒm n¨ng cña ng­êi tiªu dïng
bao gåm c¶ vËt chÊt vµ dÞch vô hay ý t­ëng. PhÇn lín c¸c nhµ cung cÊp ®Òu muèn
s¶n phÈm cña chÝnh hä ®­îc thÞ tr­êng nhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®­îc nã víi c¸c s¶n
phÈm c¹nh tranh kh¸c. hä lµm ®iÒu nµy b»ng c¸ch g¾n nh·n hiÖu cho nã.
Nh·n hiÖu lµ tªn gäi, biÓu t­îng dÊu hiÖu, h×nh thøc thiÕt kÕ hoÆc sù phèi hîp
c¸c yÕu tè nµy nh»m x¸c nhËn s¶n phÈm cña mét nhµ cung cÊp, cô thÓ lµ ®Ó ph©n
biÖt hµng ho¸, dÞch vô cña ®èi thñ c¹nh tranh.
1

Th­¬ng hiÖu ®ã lµ nh·n hiÖu ®· ®­îc th­¬ng m¹i ho¸ trong qu¸ tr×nh bu«n b¸n,
nh­ng ë ®©y th­¬ng hiÖu ®­îc hiÓu víi nghÜa réng h¬n nã kh«ng chØ lµ nh·n hiÖu
®¬n thuÇn mµ nã cßn lµ uy tÝn chÊt l­îng cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®· x©y
dùng bÊy l©u nay. V× vËy mµ th­¬ng hiÖu cßn ®­îc coi nh­ lµ tµi s¶n cã thÓ ®em b¸n
hoÆc trao ®æi ®­a vÒ lîi nhuËn.
Nh·n hiÖu ®­îc mäi ng­êi tÝn nhiÖm trªn thÞ tr­êng hoµn toµn kh«ng ph¶i do
nh·n hiÖu mang l¹i mµ lµ do chÊt l­îng hµng ho¸ vµ dÞch vô g¾n liÒn víi nh·n hiÖu
®ã, biÓu hiÖn lµ sè l­îng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng lªn thÞ tr­êng ®­îc më réng ®ång thêi
doanh thu t¨ng vµ lîi nhuËn còng t¨ng lªn. Nh·n hiÖu sÏ gióp kh¸ch hµng gîi nhí vÒ mét
s¶n phÈm tèt ë trªn thÞ tr­êng vµ tr¶i qua mét thêi gian dµi vµ ®ùoc x· héi thõa nhËn.
Th­¬ng hiÖu næi tiÕng ph¶i ®­îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ toµn diÖn khoa häc cña c¬ quan
h­u quan Nhµ n­íc chø kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù ®¸nh gi¸ c¶m gi¸c cña ng­êi tiªu
dïng, nã chØ lµ mét trong nh÷ng nh©n tè ®Ó b×nh xÐt th­¬ng hiÖu næi tiÕng. Mét
nh·n hiÖu næi tiÕng ch­a ch¾c cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt ph¸p lÝ ®Ó ®­îc
c«ng nhËn lµ th­¬ng hiÖu næi tiÕng, nh­ng th­¬ng hiÖu næi tiÕng ch¾c ch¾n ph¶i ®i
kÌm víi sù næi tiÕng cña nh·n hiÖu. §Ó ®¹t ®­îc danh hiÖu th­¬ng hiÖu næi tiÕng Ýt
nhÊt ph¶i cã 4 ®iÒu kiÖn sau:
1
Theo ®iÒu lÖ vÒ nh·n hiÖu hµng hãa ­ ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh 197 H§BT ngµy 14/12/1982 ®­îc söa ®æi bæ
sung th­o nghÞ ®inh 84 H§BT ngµy 20/3/1990 cña H§BT – ph¸p luËt vÒ qu¶ng c¸o vµ nh·n hiÖu Vc 13556 – 13565/92
Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đang trong tiến trình ra nhập AFTA và WTO, điểu này đem lại không
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement