Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By wangtang_ayame
#747603 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Chiến lược xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ theo mô hình SWOT
2
Ch­¬ng 1
m« h×nh swot vµ vËn dông x©y dùng chiÕn l­îc ®Èy m¹nh xuÊt
khÈu hµng thuû s¶n viÖt nam vµo thÞ tr­êng mü
1.Kh¸i qu¸t vÒ chiÕn l­îc kinh doanh vµ m« h×nh SWOT
1.1 ChiÕn l­îc kinh doanh
Trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, th­¬ng m¹i quèc tÕ ®ang
cã xu h­íng t¨ng tèc ®é cao h¬n so víi tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn s¶n xuÊt. §iÒu nµy dÉn ®Õn tû träng cña kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu trong tæng s¶n phÈm quèc néi cña c¸c quèc gia ngµy cµng gia t¨ng. Tr­íc xu h­íng ®ã th× vÊn ®Ò ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, th©m nhËp thÞ tr­êng n­íc ngoµi lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ngµnh hµng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. §iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã chiÕn l­îc kinh doanh râ rµng, phï hîp vµ hiÖu qu¶.
ChiÕn l­îc kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét tËp hîp c¸c môc tiªu, b­íc ®i
vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu mét c¸ch thèng nhÊt. ChiÕn l­îc kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ g¾n liÒn víi viÖc khai th¸c c¸c lîi thÕ so s¸nh vµ gia t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng quèc tÕ.
§Ó x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, c¸c nhµ qu¶n lÝ ph¶i tiÕn hµnh ph©n
tÝch m«i tr­êng kinh doanh, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ®Ó ®Ò ra c¸c môc tiªu phï hîp vµ cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu víi hiÖu qu¶ cao nhÊt.
M«i tr­êng kinh doanh lµ tæng hîp c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi. M«i
tr­êng bªn trong lµ tæng hîp c¸c yÕu tè néi t¹i cña mÆt hµng, cña doanh nghiÖp nh­: ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu...M«i tr­êng bªn ngoµi bao gåm c¸c yÕu tè kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt...®em ®Õn nh÷ng c¬ héi, th¸ch thøc t¸c ®éng kh¸ch quan ®Õn sù ph¸t triÓn cña ngµnh hµng, hay cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh râ c¸c môc tiªu cña chiÕn l­îc, t¹o ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc thµnh c«ng còng nh­ ®iÒu chØnh chiÕn l­îc trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. Cã rÊt nhiÒu c«ng cô ®Ó ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh nh­ m« h×nh c¹nh tranh 5 nh©n tè cña M. Porter; m« h×nh SWOT; m« h×nh BCG (ma trËn thÞ phÇn­t¨ng tr­ëng), m« h×nh chuçi gi¸ trÞ... Mçi c«ng cô ph©n tÝch sÏ cho ta c¸ch nh×n m«i tr­êng kinh doanh d­íi c¸c gãc ®é kh¸c nhau. Trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi th× m« h×nh SWOT lµ thÝch hîp h¬n c¶.
1.2 Kh¸i qu¸t vÒ m« h×nh SWOT
M« h×nh SWOT chØ ra c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc
®èi víi ngµnh hµng, doanh nghiÖp tõ ®ã kÕt hîp ph¸t triÓn c¸c lo¹i chiÕn l­îc, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, khai th¸c nh÷ng c¬ héi, tèi thiÓu ho¸ nh÷ng ®iÓm yÕu vµ h¹n chÕ nh÷ng th¸ch thøc ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao, lîi nhuËn lín vµ tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro. C¸c lo¹i chiÕn l­îc lµ: chiÕn l­îc thÕ m¹nh­c¬ héi (SO); chiÕn l­îc ®iÓm yÕu­c¬ héi (WO); chiÕn l­îc thÕ m¹nh­®e do¹ (ST); chiÕn l­îc ®iÓm yÕu­®e do¹ (WT). Ngoµi ra cßn cã c¸c chiÕn l­îc më réng kÕt hîp nhiÒu yÕu tè nh­: SOT, SWT, OWT, SWOT.
Thuỷ sản Việt Nam hiện đang được các cấp lãnh đạo nước ta quan tâm đầu tư phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement