Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By khanhkiet8x
#747596 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Trợ cấp cho người cùng kiệt trong lý thuyết hành vi người tiêu dùng
Lý thuyÕt hµnh vi ng­êi tiªu dïng SV: NguyÔn V¨n Hïng ­ K41/11.07
2
Ch­¬ng I: Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ lùa chän tèi ­u cña ng­êi tiªu
dïng
I. Sù lùa chän tèi ­u cña ng­êi tiªu dïng.­ HÇu hÕt mäi ng­êi ®Òu muèn t¨ng sè l­îng hoÆc chÊt l­îng hµng
ho¸ mµ hä tiªu dïng, muèn cã c¸c kú nghØ dµi h¬n, muèn cã nh÷ng chiÕc xe h¬i sµnh ®iÖu h¬n, hoÆc muèn ¨n t¹i nh÷ng nhµ hµng sang träng h¬n. Mäi ng­êi th­êng tiªu dïng Ýt h¬n so víi møc mµ hä mong muèn bëi v× chi tiªu cña hä bÞ giíi h¹n, hay rµng buéc , bëi thu nhËp cña hä. M« h×nh nµy cã 4 yÕu tè m« t¶ bèi c¶nh cña ng­êi tiªu dïng vµ cña thÞ tr­êng:
1. Thu nhËp cña ng­êi tiªu dïng2. Gi¸ c¶ mµ ng­êi ta cã thÓ mua hµng ho¸ ë møc ®ã.3. Së thÝch cña ng­êi tiªu dïng, së thÝch nµy xÕp lo¹i c¸c nhãm hµng
theo møc tho¶ m·n mµ chóng ®em l¹i
4. Gi¶ ®Þnh vÒ hµnh vi r»ng nh÷ng ng­êi tiªu dïng cè g¾ng hÕt søc
®Ó ®em l¹i lîi Ých cho b¶n th©n hä. Trong sè nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng mµ hä cã thÓ mua ®­îc, ng­êi tiªu dïng sÏ chän nhãm hµng cã kh¶ n¨ng ®em l¹i cho hä sù tho¶ m·n tèi ®a.
­ §Ó ®i ®Õn ®­îc víi yÕu tè thø 4 lµ yÕu tè chóng ta cÇn nghiªn cøu
th× tr­íc hÕt chóng ta cÇn ph¶i ph©n tÝch râ 3 yÕu tè quan träng tr­íc ®ã.
­ YÕu tè (1) vµ (2) x¸c ®Þnh sù rµng buéc vÒ ng©n s¸ch cña ng­êi
tiªu dïng.
+ §Ó ®¬n gi¶n ho¸ vÊn ®Ò, chóng ta xem xÐt quyÕt ®Þnh cña mét
ng­êi tiªu dïng chØ mua 2 lo¹i hµng ho¸: n­íc gi¶i kh¸t Pepsi vµ b¸nh pizza. TÊt nhiªn trong thùc tÕ mäi ng­êi mua hµng ngµn lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau. Tuy nhiªn viÖc gi¶ ®Þnh chØ cã 2 lo¹i hµng ho¸ ®¬n gi¶n ho¸ vÊn ®Ò nghiªn cøu rÊt nhiÒu, mµ kh«ng hÒ lµm thay ®æi néi dung c¬ b¶n trong sù lùa chän cña ng­êi tiªu dïng.
+ Tr­íc tiªn, chóng ta xÐt xem chi tiªu vÒ pepsi vµ pizza cña mét
ng­êi tiªu dïng bÞ giíi h¹n bëi thu nhËp cña anh ta nh­ thÕ nµo. Gi¶ sö ng­êi tiªu dïng nµy cã møc thu nhËp 1000 ®«la mét th¸ng vµ anh ta chi tiªu toµn
Lý thuyết hành vi người tiêu dùng còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích hành vi nhận trợ cấp của người nghèo. Nhu cầu về tiêu dùng của con người
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement