Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Mikel
#747590 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành thép nước ta trong qúa trình hội nhập khu vực và quốc tế
N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ngµnh thÐp
3
PhÇn 1. Lý luËn chung vÒ ngµnh thÐp vµ søc c¹nh tranh cña ngµnh thÐp
ViÖt Nam.
1.1. Vai trß, vÞ trÝ cña ngµnh ThÐp trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Ngµnh thÐp lµ ngµnh C«ng nghiÖp nÆng c¬ së cña mçi quèc gia. NÒn C«ng
nghiÖp gang thÐp m¹nh lµ sù ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ®i lªn cña nÒn kinh tÕ mét
c¸ch chñ ®éng, v÷ng ch¾c. S¶n phÈm thÐp lµ vËt t­, nguyªn liÖu chñ yÕu, lµ
“l­¬ng thùc” cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ quan träng nh­ ngµnh c¬ khÝ, ngµnh x©y
dùng; nã cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt
n­íc.
§a sè c¸c n­íc thµnh c«ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Òu x¸c ®Þnh ngµnh thÐp lµ
ngµnh kinh tÕ mòi nhän, hµng ®Çu vµ tËp trung ®Çu t­ cho nã ph¸t triÓn.
Tr­íc nh÷ng n¨m 90, chØ cã c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc tham gia s¶n xuÊt
thÐp nh­ C«ng ty Gµng thÐp Th¸i Nguyªn, C«ng ty Gang thÐp MiÒn Nam… nh­ng
sau ®ã, khi chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ra ®êi, ngµnh
thÐp ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn, dÉn chøng ®ã lµ sù ra ®êi 5 liªn doanh c¸n thÐp,
2 c«ng ty c¸n thÐp 100% vèn n­íc ngoµi vµ sau n¨m 2000, ®· cã thªm hµng lo¹t c¸c
c«ng ty s¶n xuÊt thÐp cña t­ nh©n, c¸c c«ng ty thÐp cæ phÇn vµ c¸c c«ng ty thÐp
thuéc c¸c ®¬n vÞ kh¸c ngoµi bé C«ng nghiÖp, ®­a sè l­îng cña c¸c ®¬n vÞ lªn gÇn
50 ®¬n vÞ.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tèc ®é ph¸t triÓn x©y dùng ë ViÖt Nam ngµy mét
gia t¨ng, thÞ tr­êng thÐp tõ ®ã còng ®­îc më réng. TÝnh b×nh qu©n, tèc ®é t¨ng
Sau gần 17 năm đổi mới, sức mạnh tổng thể nói chung và năng lực cạnh tranh nói riêng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement