Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By namtuocbongdem_1816
#747582 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vấn đề chuyển giao công nghệ tại Việt Nam
Bµi tËp lín qu¶n lý c«ng nghÖ §¹i häc KTQD­HN
Bïi ThÞ Thu H­¬ng líp TM42B 2
PhÇn hai
: Néi dung
I. lý luËn chung
1.1.§Þnh nghÜa c«ng nghÖ .
HiÖn nay trong s¸ch bã kinh tÕ th­êng l­u hµnh c¸c ®Þnh nghÜa sau
®©y vÒ c«ng nghÖ:
§Þnh nghÜa 1(theo UNIDO) : C«ng nghÖ lµ viÖc ¸p dông khoa häc vµo
c«ng nghiÖp b»ng c¸ch sö dông nh÷ng nghiªn cøu vµ xö lý nã mét c¸ch cã hÖ
thèng vµ cã ph­¬ng ph¸p.
§Þnh nghÜa 2(theo ESCAP­Më réng ®Þnh nghÜa1): C«ng nghÖ lµ hÖ
thèng kiÕn thøc vÒ quy tr×nh vµ kü thuËt chÕ biÕn vËt liÖu vµ th«ng tin.
§Þnh nghÜa3(Theo ESCAP­Më réng ®Þnh nghÜa 2 cña chÝnh m×nh):
C«ng nghÖ bao gåm tÊt c¶ c¸c kü n¨ng, kiÕn thøc, thiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p sö
dông trong s¶n xuÊt chÕ t¹o hoÆc dÞch vô c«ng nghiÖp .
1.2. §Þnh nghÜa chuyÓn giao c«ng nghÖ .
1.2.1. §Þnh nghÜa chuyÓn giao c«ng nghÖ:
UNIDO cho r»ng chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh truyÒn b¸ tõ
nuíc nµy sang n­íc kh¸c (ngoµi n­íc s¶n sinh ra nã) hoÆc nãi c¸c kh¸c ®ã lµ qu¸
tr×nh chuyÓn vµ nhËn c«ng nghÖ qua biªn giíi.
1.2.2. Nguyªn nh©n chuyÓn giao c«ng nghÖ .
Cã 4 nguyªn nh©n:
Thø nhÊt do cung cÇu c«ng nghÖ . Sau ®¹i chiÕn thÕ giíi thø hai h×nh
thµnh 2 khèi n­íc lµ c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. C¸c n­íc ph¸t
triÓn cã nhu cÇu ®æi míi vÒ c«ng nghÖ nªn nhõng c«ng nghÖ cò trë nªn l¹c
hËu. C¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cã nhu cÇu lín vÒ c«ng nghÖ ®Ó gi¶i quyÕt
Chuyển giao công nghệ đóng vai tró qua trọng trong phát triển kinh tế đối với các nước đang phát triển. Nó tạo công ăn việc làm cho lao động dư thừa, đảm bảo nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement