Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoahuongduongmuadong3010
#747576 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: những tác động của du lịch tới kinh tế xã hội
Kinh TÕ Du LÞch
Høa TiÕn Gi¸p_Du LÞch46b
2
n¨m 2006, trong ®ã riªng gi¸ trÞ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®¹t 49,038 tû ®ång
chiÕm 49,5% GDP cña thµnh phè
Ngµy nay du Þch cµng ngµy cµng t¨ng víi tèc ®é vµ quy m« lín, l­îng
kh¸ch quèc tÕ sang ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu do ®ã thu nhËp cña ng­êi d©n
sÏ t¨ng lªn ®ång thêi t¨ng thu nhËp cña ng­êi d©n ngay t¹i c¸c së du lÞch, do ®ã
sÏ lµm t¨ng ng©n s¸ch cho ®Þa ph­¬ng tõ c¸c kho¶n trÝch nhËp thuÕ cña së du
lÞch. MÆt kh¸c l­îng tiÒn tõ n¬i kh¸c sÏ ph©n bæ t¹i c¸c ®iÓm du lÞch th«ng
qua chi tiªu nh­ vËy sÏ t¹o ra sù c©n ®èi thu nhËp vµ chi tiªu gi÷a c¸c vïng lµm
gi¶m sù ph©n ho¸ giµu nghÌo.
1.2.Du lÞch gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n th«ng qua:
1.2.1.Thu ngo¹i tÖ, ®ãng gãp vai trß to lín trong viÖc c©n b»ng c¸n c©n thanh
to¸n quèc tÕ.
Cïng víi hµng kh«ng d©n dông, kiÒu hèi, cung øng tµu biÓn, b­u ®iÖn
quèc tÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ dÞch vô thu ngo¹i tÖ kh¸c. Du lÞch quèc
tÕ ngµy cµng mang l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc.
Theo dù b¸o cña c¸c chuyªn gia trong thêi gian tíi mét sè lÜnh vùc cã tèc
®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao lµ b¶o hiÓm t¨ng 29,3%/n¨m, b­u chÝnh t¨ng
24,5%/n¨m, tµi chÝnh t¨ng 22,4%/n¨m, vËn t¶i biÓn t¨ng 21,5%/n¨m, cô thÓ lµ
dÞch vô du lÞch ®¹t kho¶ng 3,2 tû USD, xuÊt khÈu lao ®éng ®¹t 3 tû USD ,
dÞch vô vËn t¶i biÓn ®¹t1,1 tû USD, vËn t¶i hµng kh«ng ®¹t 950 triÖu USD.
Ngoµi ra mét sè ngµnh nh­ tµi chÝnh, b¶o hiÓm, b­u chÝnh viÔn th«ng cã kim
ng¹ch xuÊt khÈu ®Õn 2010 ®¹t t­¬ng øng 556 triªu USD, 470 triÖu USD vµ
530 triÖu USD
Theo nhËn dÞnh du lÞch lµ lÜnh vùc mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ næi tréi
h¬n h¼n víi nhiÒu ®iÓm du lÞch hÊp dÉn, thiªn nhiªn hïng vü, nÐt v¨n ho¸
®Æc s¾c mang ®Ëm tÝnh truyÒn thèng, an toµn…
Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã b­íc
ph¸t triÓn m¹nh ®em l¹i ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc hµng n¨m lªn ®Õn gÇn 2 tû
Du lịch- một ngành khụng cũn là mới ở Việt Nam, nú đó phỏt triển và đúng gúp khụng nhỏ vào sự phỏt triển của kinh tế và xó hội của nước nhà, làm tăng thu nhập n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement