Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Seafra
#747573 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Một số loại hình du lịch phổ biến
du lÞch. Bµi viÕt xem xÐt c¸c lo¹i h×nh du lÞch dùa trªn c¨n cø nhu cÇu
lµm n¶y sinh ho¹t ®éng du lÞch vµ mét sè lo¹i h×nh du lÞch phæ biÕn.
1.
Du lich thiªn nhiªn(Nature tourism): lµ lo¹i h×nh du lÞch
quen thuéc vµ cã tõ rÊt l©u ë lo¹i h×nh nµy khai th¸c tµi
nguyªn tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn du lÞch dùa vµo ®iÒu kiÖn
vÒ khÝ hËu, ®Þa h×nh, phong c¶nh ®Ó thu hót kh¸ch du
lÞch ®Õn th¨m quan, t×m hiÓu ViÖt Nam cã nhiÒu tµi
nguyªn du lÞch tù nhiªn; nhiÒu b·i biÓn ®Ñp, nhiÒu rõng
nói, hang ®éng lµ k× vÜ. Ph¸t triÓn du lÞch tù nhiªn cã 2
tr­êng ph¸i khai th¸c th« (ng¾n h¹n) th­êng g©y h¹i cho
c¶nh quan thiªn nhiªn n¬i du lÞch vµ tr­êng ph¸i ph¸t triÓn
l©u dµi khai th¸c ®i kÌm víi t«n t¹o vµ gi÷ g×n.
Du lÞch bÒn v÷ng (Sustainable tourism): lµ mét quan ®iÓm ®Ó
ph¸t triÓn du lÞch. §ã lµ sù ph¸t triÓn hiÖn t¹i kh«ng lµm tæn h¹i tíi
sù ph¸t triÓn trong t­¬ng lai”. Du lÞch quan t©m chó träng tíi vÊn
®Ò b¶o tån vµ duy tr×.
2.
Du lÞch sinh thÝa (Ecotourism)
Du lÞch sinh th¸i lµ lo¹i h×nh du lÞch dùa vµo c¶nh quan tù nhiªn vµ
v¨n ho¸ b¶n ®Þa, víi sù tham gia tÝch cùc cña céng ®ång ®Þa
ph­¬ng. Du lÞch sinh th¸i lµ lo¹i h×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña du
lÞch tù nhiªn. Du lÞch sinh th¸i kh¸c du lÞch tù nhiªn, nÕu du lÞch
thiªn nhiªn lµ lo¹i h×nh du lÞch tham quan tµi nguyªn thiªn nhiªn lµ
chñ yÕu vµ Ýt g¾n bã víi viÖc b¶o tån vµ gi÷ g×n c¶nh quan th× du
lÞch sinh th¸i ngoµi viÖc dùa vµo c¶nh quan tù nhiªn th× nã cßn cã
Du lịch Việt Nam nhìn chung có sự phát triển nhanh so với nhiều ngành và được chú trọng, ngày càng trở thành ngành kinh tế hàng đầu. Việc quy hoạch và phát triể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement